Nie tylko praca wlicza się do stażu urlopowego

autor: Ewa Madejek, Gazeta Podatkowa Nr 479 z dnia 2008-08-11
11.08.2008
Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego przede wszystkim na podstawie posiadanego stażu pracy. Jednak na wymiar samego urlopu mają wpływ także tzw. okresy zaliczalne, przewidziane przez przepisy odrębne. Co jeszcze poza nauką w szkole podlega zaliczeniu do stażu urlopowego?
Okresy zatrudnienia

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Takie uregulowania zawiera art. 1541 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Jednak okresy poprzedniego zatrudnienia, to nie tylko ściśle okresy pracy świadczonej na podstawie umowy o pracę. To także inne tzw. okresy zaliczalne zwiększające staż urlopowy pracownika np. okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. W większości przypadków do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się zakończone okresy pracy bądź nauki. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, kiedy pracownik podejmuje równolegle drugie lub kolejne zatrudnienie. Wówczas zalicza się okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy. Jest to okres pracy przypadający do dnia poprzedzającego nawiązanie drugiego stosunku pracy.

Udokumentowana nauka w szkole

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się lata nauki w szkole, poświadczone świadectwem lub dyplomem jej ukończenia. Z tytułu ukończenia:

1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,

4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,

5) szkoły policealnej - 6 lat,

6) szkoły wyższej - 8 lat (art. 155 § 1 K.p.).

WAŻNE!

Wymienione powyżej okresy nauki w szkole nie podlegają sumowaniu.

Jeżeli pracownik łączył naukę w szkole z jednoczesnym wykonywaniem pracy, to do stażu mającego wpływ na wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika (art. 155 § 2 K.p.).

Umowy cywilnoprawne nie podwyższają stażu urlopowego

W stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, np. o dzieło czy zlecenie, brak jest podstaw do zaliczenia okresów świadczonej przez nich pracy na podstawie tych umów do stażu urlopowego. Podobnie okres prowadzonej działalności gospodarczej nie zwiększa stażu wpływającego na wymiar urlopu wypoczynkowego. Może się więc zdarzyć, że zleceniobiorca podejmujący zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, będzie miał ustalany urlop tak jak pracownik podejmujący pracę zawodową po raz pierwszy.

Inne okresy zaliczalne

Poniżej, w ujęciu tabelarycznym, przedstawiamy najczęściej spotykane okresy zaliczalne. Nie są to tylko okresy świadczenia pracy, ale także inne, jednak w zakresie ustalania wymiaru urlopu traktowane na równi z nimi. Regulacje w tym zakresie zawierają różne akty prawne, które powołujemy obok każdego wymienionego okresu. Przytoczone w tabeli okresy podlegają zaliczeniu, jeżeli spełniają warunki określone w podanych przepisach.

Lp.Okresy zaliczalnePodstawa prawna
1.okres pracy w gospodarstwie rolnymustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. nr 54, poz. 310)
2.okres urlopu wychowawczego w dniu jego zakończeniaart. 1865 K.p.
3.okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi na czas pracy u innego pracodawcyart. 1741 K.p.
4.okres urlopu bezpłatnego udzielonego związkowcowi w celu pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracyustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.)
5.okres czynnej służby wojskowejustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 ze zm.)
6.okres służby zastępczejustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. nr 223, poz. 2217 ze zm.)
7.okres pracy nakładczej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz. U. z 1976 r. nr 3, poz. 19 ze zm.)
8.okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendiów przyznanych na podstawie art. 52 i 53 ust. 6 wskazanej obok ustawyustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.)
9.okresy, o które skrócono wypowiedzenie umowy o pracę pod warunkiem, że przysługiwało za nie odszkodowanieart. 361 K.p.


Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najważniejsze informacje