Oskładkowanie wynagrodzenia chorobowego pracownika

Dorota Wyderska, Gazeta Podatkowa Nr 540 z dnia 2009-03-12
12.03.2009 11:39
Od wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia za pracę pracodawca ma obowiązek naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne (wszystkich ryzyk) oraz składkę zdrowotną. Powinien też naliczyć składki na fundusze pozaubezpieczeniowe (czyli FP i FGŚP). Zdarza się jednak, że pracownik choruje w trakcie miesiąca i trzeba mu wypłacić za czas choroby np. wynagrodzenie chorobowe. Jakie składki trzeba wówczas naliczyć od dokonanej wypłaty?
Należności za czas choroby

Pracownik, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej łącznie:

33 dni w ciągu roku kalendarzowego lub

14 dni w ciągu roku kalendarzowego - w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia,

zachowuje prawo do co najmniej 80% wynagrodzenia (art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy - Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Wynagrodzenie to, zwane potocznie wynagrodzeniem chorobowym, wypłacane jest ze środków pracodawcy.

W przypadku natomiast, gdy niezdolność do pracy (we wskazanym okresie) jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo chorobą przypadającą w czasie ciąży, to wówczas pracownik ma prawo do 100% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie chorobowe nalicza się na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.). Wypłaca się je za każdy dzień niezdolności do pracy.

Krok I - ustalanie wynagrodzenia za czas przepracowany

Obliczając wynagrodzenie za czas przepracowany w danym miesiącu w przypadku, gdy pracownik za część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie chorobowe, należy miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez 30. Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni wskazanych w zwolnieniu lekarskim. Obliczoną w ten sposób kwotę wynagrodzenia odejmuje się następnie od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Taki sposób ustalania wynagrodzenia za czas przepracowany stosuje się w przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika jest ustalone w stałej stawce miesięcznej.

Stosuje się go także w przypadku wystąpienia nieobecności, za okres której przysługuje pracownikowi np. zasiłek chorobowy.

Krok II - naliczanie składek ZUS

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca wlicza się pracownikowi do podstawy wymiaru składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne. Od wynagrodzenia chorobowego nalicza się jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w przypadku zasiłku chorobowego - nie nalicza się ani składek społecznych, ani też składki zdrowotnej. Składki na Fundusz Pracy i FGŚP nalicza się tylko od wynagrodzenia wypłaconego za czas pracy.

Krok III - obliczanie podatku

Wynagrodzenie za czas choroby, podobnie jak wynagrodzenie za czas przepracowany, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Podlega ono więc opodatkowaniu podatkiem dochodowym przy jednoczesnym zastosowaniu kosztów uzyskania przychodu. Przy czym odliczenie kosztów uzyskania przychodu stosuje się tylko do wysokości tego wynagrodzenia.

Z kolei zasiłek chorobowy uznaje się jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o pdof (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), niezależnie od podmiotu, który dokonuje jego wypłaty (ZUS czy zakład pracy).

Bez względu jednak na to, do jakiego źródła przychodów zaliczane są wypłaty dokonywane za czas choroby pracownika, pracodawca (jako płatnik) ma obowiązek obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczkę tę pobiera zarówno od wynagrodzenia chorobowego i wynagrodzenia za czas pracy, jak i od wypłaconych przez siebie np. zasiłków chorobowych.

Przykład

Pracodawca wypłaca pracownikowi stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 3.300 zł. W lutym br. pracownik chorował przez 7 dni. Na tę okoliczność przedłożył pracodawcy zwolnienie lekarskie. Pracodawca wypłacił mu z tego tytułu wynagrodzenie chorobowe w kwocie 531,55 zł.

I) Wyliczenie wynagrodzenia dla pracownika za przepracowaną część lutego br.:

3.300 zł : 30 = 110 zł; 110 zł × 7 = 770 zł; 3.300 zł - 770 zł = 2.530 zł.

II) Wyliczenie składek od wypłaconego pracownikowi przychodu:

1) składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od podstawy wymiaru w kwocie 2.530 zł:

finansowane przez pracownika: emerytalna - 246,93 zł, rentowe - 37,95 zł, chorobowa - 61,99 zł; razem: 346,87 zł;

finansowane przez pracodawcę: emerytalna - 246,93 zł, rentowe - 113,85 zł, wypadkowa - 45,54 zł (zakładając, że obowiązującą pracodawcę stopą procentową tej składki jest 1,8%); razem: 406,32 zł;

2) podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: (2.530 zł + 531,55 zł) - 346,87 zł = 2.714,68 zł;

3) składka na ubezpieczenie zdrowotne: 2.714,68 zł × 9% = 244,32 zł, z czego składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od zaliczki wynosi 210,39 zł (tj. 2.714,68 zł × 7,75%).

III) Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy: (2.530 zł + 531,55 zł) - (111,25 zł + 346,87 zł) = 2.603,43 zł, po zaokrągleniu 2.603 zł;

(2.603 zł × 18%) - 46,33 zł = 422,21 zł;

zaliczka po pomniejszeniu o składkę zdrowotną: 422,21 zł - 210,39 zł = 211,82 zł, po zaokrągleniu 212 zł.

Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi kwotę 2.258,36 zł, co wynika z wyliczenia: (2.530 zł + 531,55 zł) - (346,87 zł + 244,32 zł + 212 zł).

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),

ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej. (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane