Pomoc ZUS w spłacie zaległości

Aneta Dudek, Gazeta Podatkowa Nr 542 z dnia 2009-03-19
19.03.2009 17:01
Jednym z podstawowych obowiązków, jaki został nałożony na płatników jest m.in. dokonywanie zapłaty należności z tytułu składek ubezpieczeniowych za dany miesiąc w obowiązującym ich terminie płatności. Zdarza się jednak, że płatnicy mają problemy z wywiązaniem się z tego obowiązku. Wtedy grożą im ze strony ZUS różnego rodzaju kary. Co zrobić, aby ich uniknąć?
ewentualne wymagane zobowiązania wobec innych wierzycieli (np. banku czy urzędu skarbowego), a także

swoje możliwości płatnicze.

Układ ratalny jest zawierany odrębnie na spłatę należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe.

UWAGA!

Z wymienionej ulgi nie może skorzystać taki płatnik, wobec którego jest prowadzone skuteczne dochodzenie należności w trybie egzekucyjnym. Wyjątkiem jest sytuacja, w której egzekucja jest co prawda skuteczna, ale zawieszenie postępowania daje gwarancję przyspieszenia spłaty zadłużenia.

Jeżeli dłużnik nie opłaci dwóch kolejnych rat układu ratalnego bądź opłaci raty w wysokości niższej aniżeli ustalona w umowie, a kwota zaległości przekroczy wartość dwóch kolejnych rat albo nie wywiązuje się z obowiązku opłacenia bieżących składek przez okres 14 dni, w takim przypadku nastąpi rozwiązanie umowy o rozłożeniu należności na raty.

Korzyści rozłożenia zaległości na raty:

1) możliwość zaplanowania wysokości rat w zależności od zdolności płatniczych,

2) od składek rozłożonych na raty nie nalicza się odsetek za zwłokę,

3) zawieszenie prowadzonego wobec płatnika postępowania egzekucyjnego,

4) możliwość otrzymania z ZUS zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie składek.Przy rozpatrywaniu wniosku w sprawie odroczenia terminu płatności składek, jak i rozłożenia zaległości na raty ZUS bierze pod uwagę nie tylko możliwości płatnicze dłużnika, ale także stan finansów ubezpieczeń społecznych. Ponadto podstawowym warunkiem, jaki musi być spełniony przez podmiot występujący z wnioskiem o udzielenie tych ulg jest opłacenie w całości składek finansowanych ze środków osób ubezpieczonych. Stąd wniosek, że powyższym ulgom podlegają wyłącznie składki finansowane przez płatnika.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane