Zasiłek dla bezrobotnych - jak go dostać, czyli warunki otrzymania

Agata Barczewska, Gazeta Podatkowa Nr 548 z dnia 2009-04-09
10.04.2009 14:54
Utrata pracy wiąże się z pogorszeniem sytuacji finansowej byłego pracownika. Trudny okres w karierze zawodowej można przetrwać z pomocą urzędu pracy. Zasiłek dla bezrobotnych, staże, przygotowanie zawodowe, szkolenia - to formy aktywizacji proponowane osobom pozostającym bez pracy. Wypłata zasiłku dla bezrobotnych jest z nich najbardziej powszechną.
Kto może dostać zasiłek?

Uzyskanie statusu bezrobotnego nie gwarantuje automatycznie nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Takie świadczenie uzyska wyłącznie ten bezrobotny, dla którego nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Dotyczy to także bezrobotnego, który w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, m.in.:

był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje (z wyjątkami określonymi w art. 104b i 105 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,

świadczył pracę na podstawie umów zlecenia lub innych, do których stosuje się przepisy o zleceniu, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,

opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

W większości wypadków zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Ma to miejsce wówczas, gdy stopa bezrobocia w danym powiecie w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. O pół roku dłużej zasiłek mogą pobierać bezrobotni zarejestrowani w powiecie, gdzie stopa bezrobocia na ten sam moment przekraczała wskazany procent. Ponadto uprawnienie do pobierania zasiłku przez 12 miesięcy przysługuje bezrobotnemu:

powyżej 50. roku życia oraz posiadającemu jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,

który ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a jego małżonek jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH (100%)

551,80 zł - do 31 grudnia 2009 r. Od 1 stycznia 2010 r.

717 zł - w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku;

563 zł - w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

Zasiłki podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca danego roku.

Tryb rozwiązania umowy wpływa na zasiłek

Sposób rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę lub pracownika jest bardzo ważny dla ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Na podstawie konkretnych zapisów w świadectwie pracy, dotyczących trybu rozwiązania umowy o pracę, w wielu wypadkach zapadają decyzje o odmowie przyznania zasiłku. Taką negatywną przesłanką może być m.in. rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, chyba że nastąpiło to np. z powodu redukcji etatu.

Nie tylko tryb rozwiązania umowy o pracę jest ważny przy ustalaniu prawa do zasiłku. Otrzymanie od pracodawcy odszkodowania lub innego świadczenia w związku z ustaniem zatrudnienia również może pozbawić do niego prawa. Jeżeli zwolnionemu pracownikowi wypłacono:

przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej,  

odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

wówczas przez okres, za który świadczenia te przysługiwały, nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych.

UWAGA NA SPOSÓB ROZWIĄZANIA UMOWY

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli bezrobotny:

w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w PUP rozwiązał stosunek pracy lub służbowy za wypowiedzeniem albo za porozumienia stron, chyba że porozumienie to nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub z winy pracodawcy (art. 55 § 11 K.p.). Zasiłek nie przysługuje wówczas przez 90 dni.

w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub służbowego bez wypowiedzenia (art. 52 K.p.). W takiej sytuacji zasiłek nie przysługuje przez 180 dni.

Przez odmowę można stracić zasiłek

Bezrobotny, któremu proponuje się podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych czy robót publicznych, powinien pamiętać, że odmowa przyjęcia przedłożonej oferty może skutkować utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Wystarczy, że odmowa będzie nieuzasadniona. Ta sama zasada obowiązuje w razie odmowy przez bezrobotnego poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie jego zdolności do pracy lub udziału w innej formie aktywizacji albo niepodjęcia przez bezrobotnego szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu czy wykonywania innych prac lub działań, do których został skierowany przez urząd pracy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.).

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane