Biuro Informacji Kredytowej to nie czarna lista dłużników

Tomasz Konieczny, Gazeta Podatkowa Nr 553 z dnia 2009-04-27
27.04.2009 10:19
Biuro Informacji Kredytowej, wbrew pojawiającym się często określeniom, nie prowadzi czarnej listy klientów zalegających ze spłatą zobowiązań wobec banków. Przeciwnie, w znakomitej większości (ponad 95% listy) zgromadzone w systemie i udostępniane przez BIK dane pozytywnie świadczą o kredytobiorcach. Klient z dobrym raportem szybciej i na korzystniejszych warunkach może zawrzeć umowę z bankiem aniżeli osoba, która miała w przeszłości znaczne opóźnienia ze spłatą rat.
BIK a wywiadownia gospodarcza

Wbrew podobnie brzmiącej nazwie Biuro Informacji Kredytowej nie jest biurem informacji gospodarczej (tzw. wywiadownią gospodarczą). Te ostatnie gromadzą oraz udostępniają informacje o niesolidnych dłużnikach, zarówno prowadzących działalność gospodarczą, jak i będących konsumentami. Znalezienie się w zbiorach danych któregoś z tych biur faktycznie może być kojarzone z wpisem na "czarną listę".

W odróżnieniu Biuro Informacji Kredytowej otrzymuje i udostępnia bankom i innych instytucjom upoważnionym do udzielenia kredytów informacje na temat stanu zobowiązań kredytobiorców, nawet jeżeli są one regulowane na bieżąco. System ten służy bowiem przede wszystkim do oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego (scoring) osoby wnioskującej o kredyt. Pozytywna historia kredytowa oraz wysoka ocena punktowa klienta prosto z BIK otwierają drzwi we wszystkich bankach czy spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Dobry raport to także mocny argument w negocjacjach z bankiem zmierzających do uzyskania niższego oprocentowania kredytu lub pożyczki czy zniesienia prowizji.

Firmy windykacyjne nie mają dostępu do systemu informacyjnego BIK, tzn. nie mogą przekazywać tej instytucji danych dłużników (ani też nie otrzymują raportów na ich temat), choć nierzadko w wezwaniach do zapłaty straszą adresatów tego rodzaju działaniami. Prawo do korzystania z systemu informacji BIK mają wyłącznie banki oraz instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów (spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe), które jednocześnie zobowiązują się przekazywać do Biura regularnie pełne i kompletne dane, zgodnie z zawartymi umowami. Na dodatek wszelkie informacje gromadzone i wymieniane pomiędzy Biurem a użytkownikami mają charakter tajemnicy bankowej chronionej przepisami prawa.

Raport także na życzenie klienta

Nie tylko banki mogą występować do BIK o raporty dotyczące konkretnych osób. Z danych zgromadzonych w systemie informacji Biura mogą korzystać również klienci, których te dane dotyczą. Każda osoba ma możliwość sprawdzenia swojej historii kredytowej poprzez pobranie z Biura Obsługi Klienta BIK Raportu o sobie.

Raport pokazuje nie tylko bieżącą wysokość jego zobowiązań, lecz także zmiany, jakie występowały w tym zakresie w przeszłości. Ukazuje też aktywność kredytową klienta, czyli podjęte przez niego próby uzyskania kredytu.

Otrzymując raport można zweryfikować, czy dane znajdujące się w systemie są odpowiednio aktualizowane. Może się zdarzyć, że raport wskaże niespłacony kredyt, który już dawno temu został uregulowany. Wówczas stosowna interwencja w banku zobowiązanym do zaktualizowania informacji powinna przynieść oczekiwany efekt.

Raport daje także możliwość sprawdzenia, czy poręczone zobowiązania są prawidłowo regulowane. W przypadku zagubienia dokumentu tożsamości raport odpowie na pytanie, czy w międzyczasie nikt nie próbował się nim posłużyć w celu wyłudzenia kredytu lub pożyczki. Dzięki raportom kredytobiorcy mogą również monitorować stan swoich zobowiązań i chronić się przed nadmiernym zadłużeniem. Raport z pozytywną historią kredytową może również posłużyć do przekonania innej osoby (np. pracodawcy, innego uczestnika serwisu pożyczkowego), by udzieliła zwrotnej pomocy finansowej.

Trzy raporty do wyboru

Biuro oferuje trzy rodzaje raportów: Standard, Plus oraz Plus z Informacją o Ocenie Punktowej. Raport Standard kosztuje 10 zł, przy czym opłata stanowi wyłącznie zryczałtowany koszt wysyłki raportu listem poleconym na adres wskazany przez zainteresowanego. W razie osobistego odbioru raportu jest on udzielany raz na 6 miesięcy bezpłatnie. Z kolei Raport Plus kosztuje zawsze 30 zł i jest udzielany na każde żądanie zainteresowanego (może być częściej niż co pół roku).

Nowością jest Raport Plus z Informacją o Ocenie Punktowej, dzięki któremu każdy ma możliwość poznania swojej oceny punktowej (scoringu) ryzyka kredytowego. To głównie na tej podstawie banki podejmują decyzje kredytowe (pozytywne bądź negatywne). W ramach oceny punktowej BIK można otrzymać od 192 do 631 punktów. Im więcej punktów, tym niższe ryzyko kredytowe związane z klientem i tym większe prawdopodobieństwo, że będzie on terminowo spłacał swoje kredyty.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o udostępnienie wybranego raportu można wysłać do Biura Informacji Kredytowej listem poleconym bądź złożyć osobiście na adres: Biuro Informacji Kredytowej SA, Biuro Obsługi Klienta, ul. Pruszkowska 17, 02-119 Warszawa (z dopiskiem "Zapytanie"). Wniosek można też wypełnić na stronach internetowych www.bik.pl (a następnie po wydrukowaniu przesłać lub dostarczyć pod wyżej wskazany adres).

Do formularza wniosku o udostępnienie raportu należy załączyć dowód wpłaty/przelewu z odpowiednim dla danego raportu numerem konta i kwotą do zapłaty (druk wpłaty/przelewu zostaje wygenerowany w trakcie wypełniania formularza wniosku).

Raport Standard udostępniany jest w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku do Biura. Szybciej można otrzymać Raport Plus, który zgodnie z regulaminem jest udostępniany wnioskodawcy już po stwierdzeniu wpływu na konto BIK stosownej opłaty (30 zł).

Udostępnienie raportu, podobnie jak złożenie wniosku, odbywa się albo listem poleconym na adres korespondencji wskazany we wniosku, albo osobiście, przy czym wnioskodawca może dokonać odbioru raportu przez pełnomocnika. Upoważnienie dla pełnomocnika powinno być sporządzone na piśmie z podpisem notarialnie lub urzędowo poświadczonym.Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane