Wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu

Andrzej Janowski, Gazeta Podatkowa Nr 593 z dnia 2009-09-14
15.09.2009 12:44
Po spłaceniu kredytu zabezpieczonego hipoteką, w księdze wieczystej nieruchomości nadal znajduje się informacja o obciążeniu hipotecznym. To właściciel powinien przedsięwziąć kroki w celu wykreślenia nieistniejącej już hipoteki. Bez tego może mieć problemy ze zbyciem nieruchomości czy zaciągnięciem kolejnego kredytu. W jaki sposób doprowadzić do wykreślenia hipoteki?
Zaświadczenie wydane przez bank

Hipoteka jest nierozerwalnie związana z wierzytelnością, którą zabezpiecza. Jeśli kredyt został spłacony, to hipoteka wygasa. W tej sytuacji należy zwrócić się do banku o wydanie kredytobiorcy pisemnego zaświadczenia, z którego wynika, że kredyt zabezpieczony hipoteką został spłacony w całości. Dokument ten będzie niezbędny dla wykreślenia hipoteki. Bank powinien także wydać dokumenty, z których wynika, że osoby podpisane pod oświadczeniem banku są uprawnione do jego reprezentacji.

Wypełnienie formularza

Wniosek o wykreślenie hipoteki należy złożyć na formularzu. Jest to taki sam formularz, który wykorzystuje się składając wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej - "Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS)".

W celu wykreślenia hipoteki w formularzu wypełnia się następujące rubryki: nr 1 - nazwa sądu rejonowego, do którego kierowany jest wniosek (jest to sąd prowadzący księgę wieczystą); nr 2 - numer wydziału ksiąg wieczystych; nr 3 - numer księgi wieczystej.

Następnie należy znaczyć znakiem "x" kwadrat przed zwrotem "Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki". Kolejne rubryki, które trzeba wypełnić to: nr 8 - wpisuje się w niej wniosek o wykreślenie hipoteki. Może on brzmieć: "Wykreślenie hipoteki . [wpisujemy w zależności od rodzaju hipoteki: zwykłej albo kaucyjnej] w kwocie . ustanowionej na rzecz [podajemy nazwę banku] w związku z wygaśnięciem hipoteki spowodowanym spłatą kredytu, który hipoteka zabezpieczała"; nr 9 - wpisuje się tu wartość przedmiotu żądania, czyli wartość wykreślanej hipoteki; nr 10 - wniosek o wykreślenie drugiej hipoteki (np. kaucyjnej) - o ile kredyt był zabezpieczony dwoma hipotekami; nr 11 - wartość drugiej wykreślanej hipoteki; nr 12-32 - dane wnioskodawcy; przed polem nr 12 należy skreślić zwrot "uczestnika postępowania" - dzięki temu wiadomo, że podane dane dotyczą wnioskodawcy; nr 33-53 - dane banku; jest on uczestnikiem postępowania, więc przed polem nr 33 należy skreślić wyraz "wnioskodawcy".

UWAGA!

Część kredytów zabezpieczona jest dwoma hipotekami: zwykłą zabezpieczającą spłatę kapitału oraz kaucyjną (do określonej kwoty), zabezpieczającą spłatę odsetek, prowizji i innych kosztów kredytu.

Chcąc wykreślić obie hipoteki, należy złożyć dwa wnioski: jeden o wykreślenie hipoteki zwykłej, drugi - hipoteki kaucyjnej. Można to zrobić na tym samym formularzu - jest w nim miejsce na dwa wnioski.

W ostatnich rubrykach wniosku zamieszcza się dane wnioskodawcy, datę i podpis. Białe pola niewypełnione należy przekreślić.

Załączniki do wniosku

We wniosku należy wymienić załączniki (rubryka 78 i następne). Załącznikami będą: oświadczenie banku o spłaceniu kredytu, dowód uiszczenia opłaty sądowej za wykreślenie hipoteki (jeśli jest ona płacona przelewem), odpis z KRS wnioskodawcy (gdy wniosek składa spółka - dzięki temu będzie dowód, że wniosek podpisała uprawniona do jej reprezentacji osoba).

Niektóre sądy wymagają też dowodu na to, że osoby podpisane pod oświadczeniem banku są uprawnione do jego reprezentacji.

Uiszczenie opłaty

Opłata sądowa za wykreślenie jednej hipoteki wynosi 100 zł. Jeśli wniosek obejmuje wykreślenie hipoteki kaucyjnej i zwykłej, opłata wynosi łącznie 200 zł.

Opłatę można przelać na rachunek bankowy sądu, zapłacić naklejając na wniosku znaki opłaty sądowej lub uiścić gotówką w kasie sądu.

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane