Jak uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego?

Małgorzata Żujewska, Gazeta Podatkowa Nr 606 z dnia 2009-10-29
29.10.2009 12:43
Urzędy skarbowe wystawiają zaświadczenia o długach, dochodach i obrotach podatników. Nie wystarczy jednak, aby osoba zainteresowana uzyskaniem takiego dokumentu złożyła wniosek. O czym jeszcze trzeba pamiętać?
Potwierdzenie faktów

Zaświadczenie jest potwierdzeniem informacji, jakimi dysponuje urząd skarbowy: o dochodach i obrotach firmy, o zobowiązaniach spadkodawcy, o miejscu zamieszkania w Polsce itd. Taki dokument wydawany jest wtedy, gdy urzędowe potwierdzenie określonych faktów jest albo konieczne ze względu na interes prawny wnioskodawcy, albo wymagane przez prawo . Wynika to z art. 306a § 2 Ordynacji podatkowej. Aby dostać zaświadczenie, trzeba złożyć wniosek. Urząd skarbowy nie wystawi zaświadczenia z własnej inicjatywy. Zrobi to tylko i wyłącznie na żądanie uprawnionej osoby.

Wniosek można napisać samemu. Wiele urzędów skarbowych opracowało jednak własne druki. Ważne jest, aby jasno sformułować treść swojego żądania . Trzeba sprecyzować, jakie informacje mają być potwierdzone. Urzędy skarbowe wydają bowiem zaświadczenie w granicach żądania wnioskodawcy. Jeżeli np. podatnik domaga się wydania zaświadczenia o braku zaległości podatkowych, a je ma, nie dostanie zaświadczenia. Otrzyma postanowienie o odmowie jego wydania.

Dodatkowe wymogi

Niekiedy sam wniosek nie wystarczy. Za wydanie zaświadczenia na ogół trzeba zapłacić opłatę skarbową . Jej stawka jest różna w zależności od tego, jakie zaświadczenie chce się uzyskać. Wymaganą opłatę skarbową wpłaca się w kasie lub na rachunek urzędu miasta, właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego, który ma wydać zaświadczenie. Urzędowi skarbowemu trzeba jednak dostarczyć dowód jej uiszczenia. Dobrze jest dołączyć go od razu do składanego wniosku. Nic jednak się nie stanie, jeżeli go nie będzie. Można go dostarczyć w ciągu trzech dni od złożenia wniosku.

W sytuacji gdy stan długów podatkowych podatnika chce poznać nie on sam, lecz inne osoby lub podmioty, muszą one mieć jego zgodę na wydanie zaświadczenia . W przeciwnym razie go nie dostaną. Chodzi o zaświadczenia wydawane na żądanie m.in. nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, kontrahentów podatnika prowadzących działalność gospodarczą, banków, rozwiedzionego małżonka. Potrzebna jest zgoda pisemna. Podpis podatnika musi być urzędowo lub notarialnie poświadczony. Podstawą do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, związanych z działalnością gospodarczą, jest zgoda podatnika wyrażona na piśmie, z jego podpisem i pieczęcią używaną dla celów tej działalności.

Zgody na wydanie zaświadczenia o długach podatnika nie potrzebuje jego małżonek, jeżeli pozostaje z nim we wspólności majątkowej. Musi jednak złożyć, na formularzu ORD-M, oświadczenie, że takie właśnie stosunki majątkowe są między nimi.

W imieniu podatnika o wydanie zaświadczenia może wystąpić pełnomocnik. Wówczas do wniosku należy dołączyć udzielone mu pełnomocnictwo .

Odpowiedź na wniosek

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w urzędzie skarbowym lub wysłać na jego adres. Niektóre urzędy skarbowe zezwalają na przesłanie go faksem. Po otrzymaniu faksu uruchamiają procedurę wystawienia zaświadczenia, ale przed jego odbiorem trzeba dostarczyć oryginał wniosku i inne wymagane dokumenty.

Urząd skarbowy powinien wydać zaświadczenie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku . W przypadku gdy ma być ono wystawione na żądanie innej niż podatnik osoby, termin ten biegnie od dnia złożenia oświadczenia podatnika wyrażającego na to zgodę . Wyjątkiem jest zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności. Jego wydanie może zająć urzędowi skarbowemu kilka tygodni. Powinno być jednak wydane w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku .

Przed wydaniem zaświadczenia urzędnicy ustalają, co wynika z ewidencji, rejestrów i innych danych. Sprawdzają, czy zawarte w nich informacje dotyczą faktów lub stanu prawnego, które mają być potwierdzone. Porównują treść żądania wnioskodawcy ze stanem rzeczy wynikającym z ewidencji i rejestrów. Jeżeli ustalenia co do istnienia określonego stanu faktycznego lub prawnego odpowiadają temu żądaniu, wydawane jest zaświadczenie. Można odebrać je osobiście lub przez pełnomocnika bądź poprosić o przesłanie pod wskazany adres.

Zdarza się jednak, że wnioskodawca domaga się wystawienia zaświadczenia o treści, która kłóci się z posiadanymi przez urząd skarbowy danymi. W takiej sytuacji nie może być ono wydane. Zamiast zaświadczenia wnioskodawca otrzymuje postanowienie o odmowie jego wydania. Przysługuje na nie zażalenie. Należy je złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania postanowienia. Zażalenie wnosi się do izby skarbowej za pośrednictwem urzędu skarbowego, który wydał kwestionowane rozstrzygnięcie.

Zaświadczenia wydawane przez urzędy skarbowe

(na podstawie Ordynacji podatkowej)

- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatnika (ZAS-W)

- zaświadczenie o wysokości dochodu lub obrotu podatnika (ZAS-DF - w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, ZAS-DP - w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych)

- zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (ZAS-Z)

- zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy (ZAS-S)

- zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika wydawane za jego zgodą na wniosek innych podmiotów (ZAS-P), np. jednostek organizacyjnych uprawnionych do udzielania kredytów i pożyczek

- zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie podatnika dla celów podatkowych na terytorium Polski - certyfikat rezydencji (CFR-1)

- zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (CFR-2)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane