Obowiązki pracodawcy na początku roku

Agata Barczewska
04.01.2010 17:29
Przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do realizacji niektórych obowiązków w pierwszym okresie roku kalendarzowego. Odnośnie pewnych czynności (np. sporządzenia planu urlopów) ustawodawca nie określa terminów ich wykonania, ale odpowiednim do tego czasem wydaje się właśnie początek roku. W 2010 r. szczególnie trzeba mieć na uwadze te obowiązki pracodawcy, które po raz pierwszy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia br.
Od 2010 roku nowy wykaz i ewidencja

W 2010 r. pracodawcom przybyło nowych obowiązków. Nałożyła je ustawa o emeryturach pomostowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Na jej podstawie w zakładach pracy od 1 stycznia 2010 r. musi być stworzony wykaz stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (art. 41 ust. 4 ustawy). Zatrudnienie przy takich pracach uprawnia pracownika do emerytury pomostowej. Ponadto pracodawca, jako płatnik składek, jest zobowiązany prowadzić ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Pracownik powinien zostać powiadomiony o wpisaniu go do tej ewidencji.

Na pracodawcy ciąży też obowiązek informacyjny względem ZUS. Polega on na przekazaniu temu organowi danych dotyczących:

* liczby stanowisk pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze,

* pracowników umieszczonych w wymienionej ewidencji.

Nowe zadania mogą w praktyce powodować spore trudności, szczególnie w zakresie oceny, czy na danym stanowisku wykonywana jest praca o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Pomocą w wykonaniu tego obowiązku będzie na pewno wykaz prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zawarty w załączniku nr 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych. Można ponadto skorzystać z informacji zawartych w poradniku pt. "Zasady kwalifikacji prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze" opracowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Poradnik ten jest dostępny na stronie wskazanego ministerstwa: www.mpips.gov.pl.

Poinformuj o rezygnacji z Funduszu

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty są zobowiązani tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ustawodawca pozostawił im jednak możliwość rezygnacji z tworzenia Funduszu, pod warunkiem zachowania określonych procedur. Wyłączył przy tym z tej możliwości pracodawców sfery budżetowej, którzy tworzą Fundusz bez względu na stan zatrudnienia i nie mogą się z niego zwolnić.

Pracodawcy zobowiązani do tworzenia Funduszu nie muszą wypłacać świadczenia urlopowego. Dotyczy to również pracodawców niezobowiązanych do posiadania ZFŚS. Jednak w celu zwolnienia się z tworzenia Funduszu lub wypłaty świadczenia urlopowego należy spełnić określone formalności. Polegają one m.in. na ogłoszeniu pracownikom, w sposób zwyczajowo przyjęty, decyzji o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego, w pierwszym miesiącu roku kalendarzowego. Taki tryb postępowania obowiązuje pracodawcę, który na dzień 1 stycznia danego roku nie jest objęty układem zbiorowym pracy oraz nie jest zobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania (zatrudnia poniżej 20 pracowników).

Plan urlopów najlepiej na początku roku

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (art. 163 § 1 K.p.). Za zgodą zakładowej organizacji związkowej, jeżeli występuje w zakładzie pracy, pracodawca może odstąpić od ich tworzenia.

Plany mogą być sporządzane np. na okresy roczne, półroczne lub kwartalne. Pracodawca obejmuje planem pełny wymiar urlopu pracownika pomniejszony o 4 dni urlopu na żądanie. W planie urlopów powinny być uwzględniane zarówno urlopy bieżące, jak i zaległe. Jeżeli dany pracownik ma prawo do urlopu uzupełniającego lub dodatkowego, również należy go zaznaczyć w planie urlopów.

Podstawa prawna:

* ustawa z dnia 26.04.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),

* ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.),

* ustawa z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. nr 237, poz. 1656).

Gazeta Podatkowa Nr 625 z dnia 2010-01-04

Regulaminy stosowane w zakładach pracy. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane