Ujawnienie środka trwałego

Krzysztof Klimek, konsultant podatkowy; Tomasz Krywan, doradca podatkowy
18.05.2009 12:59
Od marca 2008 r. prowadzę działalność gospodarczą. W listopadzie 2008 r. kupiłam samochód osobowy na swoje nazwisko (nie na firmę). Samochód ten wykorzystuję w działalności gospodarczej. Czy samochód ten może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych mojej firmy? Jeśli tak, to jaką przyjąć wartość początkową? Czy mogę odliczyć VAT od zakupionego samochodu?
VAT w przedstawionej sytuacji nie podlega odliczeniu, gdyż przedmiotowy samochód został przez Panią nabyty prywatnie.

Podatek dochodowy

Oczywiście, możliwe jest późniejsze niż data nabycia ujęcie środków trwałych w ewidencji. Stanowić ono będzie ujawnienie środków trwałych (art. 22d ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm., dalej: updof).

Wartość początkową takiego środka trwałego powinna Pani ustalić stosując ogólne zasady. W przypadku nabycia w drodze kupna za wartość początkową uważa się cenę nabycia (art. 22g ust. 1 pkt 1 updof). Przez cenę tę należy rozumieć kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia ujawnienia środka trwałego (m.in. koszty transportu, ubezpieczenia w drodze, opłat skarbowych i innych, odsetek, prowizji). Cenę nabycia należy ująć w kwocie brutto, tj. bez pomniejszania o podatek od towarów i usług. Nie przysługuje Pani bowiem prawo do odliczenia VAT (art. 22g ust. 3 updof).

VAT

Podatek VAT w przedstawionej sytuacji nie podlega odliczeniu, gdyż przedmiotowy samochód został przez Panią nabyty prywatnie. Tym samym nie stanowił on w momencie nabycia (a ściślej - w momencie otrzymania faktury dokumentującej jego zakup, gdyż na tą chwilę w przypadku zakupów samochodów ocenia się istnienie prawa do odliczenia) towaru, który miał być wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT).

W konsekwencji prawo do odliczenia podatku odliczonego przy nabyciu przedmiotowego samochodu nie przysługiwało i nigdy nie będzie przysługiwać (w tym w drodze korekty na podstawie przepisów art. 91 ustawy o VAT). Stanowisko takie zajął Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-97/90 pomiędzy Hansgeorg Lennartz a Finanzamt Munchen III.

Podstawa prawna:

- art. 22d ust. 2, art. 22g ust. 1 pkt 1, art. 22g ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

- art. 86 ust. 1 oraz art. 91 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane