Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na świadczeniu rehabilitacyjnym

Hanna Miszewska, radca prawny
04.11.2010 18:12
Pytanie: Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas określony do 2014 r., który od stycznia 2010 r. przebywał na zwolnieniu chorobowym, a od lipca do grudnia 2010 r. ma przyznane świadczenie rehabilitacyjne?
Odpowiedź: Jeżeli pracownik, o którym mowa w pytaniu, przed pójściem na zwolnienie lekarskie, był zatrudniony, co najmniej przez 6 miesięcy - rozwiązanie z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności do pracy z powodu choroby będzie możliwe po upływie 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

Pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich podlegają szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy. Mianowicie w okresie zwolnienia nie można tym pracownikom wypowiedzieć umowy o pracę - bez względu na to, jaki rodzaj umowy (na czas określony, na czas nieokreślony czy też na okres próbny) łączy pracownika i pracodawcę.

Jednakże, jeśli choroba trwa dłuższy czas - to po upływie wskazanych w Kodeksie pracy okresów - pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy w tym trybie jest możliwe, jeśli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

- dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

- dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy, co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje pracownikom, którzy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego są nadal niezdolni do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje ono przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Zatem ochrona przez rozwiązaniem stosunku pracy nie obejmuje całego możliwego okresu przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym a jedynie pierwsze 3 miesiące jego pobierania. Jeśli więc pracownik otrzymał to świadczenie na okres dłuższy niż 3 miesiące - to po upływie 3 miesiąca można już z nim rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia. Skoro pracownik rozpoczął pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego w lipcu 2010 r. - trzymiesięczny okres ochronny upłynie w październiku 2010 r. Jeżeli po przedmiotowych 3 miesiącach pracownik nie stawi się do pracy będzie można z nim rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Ustalając upływ 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego należy pamiętać, że 1 miesiąc pobierania tego świadczenia równa się 30 dniom.

PRZYKŁAD

Pracownik po okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego (przez 182 dni) był nadal niezdolny do pracy, jednakże otrzymał od dnia 1 lipca 2010 r. świadczenie rehabilitacyjne na okres 5 miesięcy. Trzymiesięczny okres ochronny kończy się w dniu 28 września 2010 r. Jeśli wiec 29 września 2010 r. pracownik nie stawił się do pracy - pracodawca mógł (i nadal może) rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Podstawa prawna:

- art. 41, art. 53 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),

- art. 8, art. 11 ust. 4 i ust 5; art. 18 ust 1 i ust. 2; art. 22 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: z 2010 r. Dz.U. nr 77, poz. 512).

Odpowiedź udzielona: 4 listopada 2010 r.

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane