Koszty związane z realizacją projektu unijnego - ujęcie w księgach

dr Katarzyna Trzpioła, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
12.01.2011 13:05
Pytanie: Pracuję w instytucji kultury nie będącej jednostką budżetową i podlegającej w kwestii zasad ewidencji tylko ustawie o rachunkowości. Realizowaliśmy w tym roku projekt współfinansowany ze środków UE. Jednakże wydatki finansowaliśmy ze środków własnych. Dotację otrzymamy najprawdopodobniej w przyszłym roku. Czy koszty poniesione w ramach realizacji projektu należy na koniec roku przeksięgować na rozliczenia międzyokresowe kosztów? Czy ująć je na wyniku finansowym jednostki? Jakie powinny być księgowania zarówno na etapie wydatkowania środków, podpisania umowy, jak i przyszłego zwrotu środków?
Odpowiedź: Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm., dalej: uor) tylko w odniesieniu do finansowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera regulacje dotyczące rozliczeń w czasie. W pozostałych przypadkach należy te kwestie uregulować w polityce rachunkowości.

Generalnie nie ma przeszkód, aby koszty związane z realizacją projektu unijnego zaliczać do kosztów bieżącego okresu, jeśli zwrot ich przewidywany jest w przyszłości. Nie ma zatem potrzeby, aby tworzyć rozliczenia międzyokresowe kosztów. Mogą to być koszty okresu. W przyszłym roku po otrzymaniu dofinansowania całą kwotę zaliczy Pani do pozostałych przychodów operacyjnych.

Oczywiście zupełnie inaczej będzie wyglądało ujęcie nakładów, jeśli będą one dotyczyły zakupu lub utworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Wtedy nakłady powinny być kumulowane i w ten sposób tworzyć wartość początkową skalnika aktywów trwałych, a następnie otrzymane środki pieniężne powinny podlegać rozliczeniu w czasie (art. 41 ust. 1i 2 uor).

W kwestii księgowań - do prawidłowego rozliczania projektów unijnych najwygodniej wprowadzić oddzielne konta np. na poziomie analityki może to wyglądać następująco:

.402 Zużycie materiałów

.402 - x - projekt X

.402- x -x finansowanie własne

.402 - x - x finansowanie ze środków zewnętrznych

Analogicznie warto rozwinąć i konta dotyczące przychodów (pozostałych operacyjnych) trzeba też wprowadzić oddzielne konta do rozrachunków.

Proszę pamiętać, iż póki finansujecie Państwo koszty projektu z własnych środków, macie prawo zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów. Zwrot kosztów uprzednio zaliczonych do KUP jest przychodem podlegającym opodatkowaniu. Jeśli najpierw otrzymacie państwo środki unijne, to obecnie ani środki, ani nakłady z nich finansowane na mocy art. 17 ust. 1 pkt 53 i art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)nie będą wliczane do rachunku podatkowego.

Podstawa prawna:

.art. 6 ust. 2, art. 3 ust. 1 pkt 32 i art. 41 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),

.art. 17 ust. 1 pkt 53 i art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).

Odpowiedź udzielona: 10 stycznia 2011 r.

Czytaj więcej na Portal FK

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane