Urlop ojcowski - kiedy przysługuje pracownikowi - ojcu?

Iza Nowacka, specjalista ds. kadrowo-płacowych
25.03.2011 14:11
Pytanie: Mój pracownik zatrudniony od 1 czerwca 2010 r., w maju br. zostanie tatą. W jaki sposób mam mu naliczyć "tacierzyński"? Czy w ogóle mu przysługuje? Jeżeli pracownik pójdzie na taki urlop, jak powinien być poprawnie wypełniony wniosek na taki urlop?
Odpowiedź: Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi - ojcu, wychowującemu dziecko i wynosi jeden tydzień.

Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze - do końca 2011 r. - 1 tygodnia (od 1 stycznia 2012 r. - będą to 2 tygodnie). Urlop przysługuje najpóźniej do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym. Urlop ojcowski może być udzielony w czasie korzystania przez matkę dziecka z urlopu macierzyńskiego.

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika - ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić taki wniosek.

Wniosek powinien zawierać następującą treść:

"Na podstawie art. 1823 § 2 Kodeksu pracy proszę o udzielenie mi urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia w terminie od . do ... na dziecko urodzone w dniu ...".

Za czas urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wymiarze 100 proc. podstawy wymiaru. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym pracownik - ojciec rozpoczął urlop. Jeżeli stało się to przed upływem 12-miesięcznego okresu, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Pracownik, który wystąpi o urlop w maju br., po urodzeniu dziecka otrzyma zasiłek, którego podstawą wymiaru będzie średnie wynagrodzenie z okresu czerwiec 2010 - kwiecień 2011 (11 miesięcy).

Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego potrzebne są następujące dokumenty:

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

- oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytułu

- zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS

- zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu ojcowskiego i jego okresie

Podstawa prawna:

- art. 1823, art. 184 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),

- art. 29 ust. 5a, art. 36 ust. 1, ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.).

Odpowiedź udzielona: 7 marca 2011 r.

Źródło: Portal FK

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane