Obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego

wfirma
10.10.2011 01:18
Wyliczenia związane z urlopem wypoczynkowym są rzeczą łatwą, jednak wymagającą odpowiedniej wiedz. Istotnym zagadnieniem w przypadku obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego jest kwestia dni czy miesięcy przepracowanych u poprzedniego pracodawcy.
Każdy zatrudniający powinien pamiętać o doliczeniu tych dni/miesięcy do obecnego wymiaru urlopu, bez względu na to, jakiego rodzaju było to zatrudnienie, na jakim stanowisku, w jaki sposób przebiegało oraz jak zostało zakończone (nawet jeśli z winy pracownika). Bez znaczenia pozostaje także przerwa pracownika w zatrudnieniu. Analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku osób związanych dwoma stosunkami pracy – drugi pracodawca musi doliczyć do wymiaru urlopu okres przepracowany u pierwszego pracodawcy do momentu zawarcia umowy z drugim pracodawcą. Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe uwarunkowania wymiarów urlopu wypoczynkowe.
 
1.       Wymiar podstawowy (pełen etat): 
 • 20 dni – to wymiar dla osób, których staż pracy wynosi mniej niż 10 lat;
 • 26 dni – to wymiar dla osób, których staż pracy wynosi więcej niż 10 lat
 • lub wyższy wymiar, dobrowolnie ustalony przez pracodawcę i zawarty w umowie o pracę (czasem w wewnątrzzakładowym akcie).
 
Gdy pracownik wykorzysta już cały urlop, prawo do kolejnego urlopu nabywa w momencie rozpoczęcia kolejnego roku kalendarzowego.
 
1.       Obliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku osób zatrudnionych na część etatu – na bazie wymiaru podstawowego oblicza się także wymiar dla osób zatrudnionych na część etatu – adekwatnie do dni przepracowanych przez danego pracownika. Przy obliczeniach niepełne dni zaokrągla się w górę do pełnych, czyli pracownikowi na 3/4 etatu przysługuje prawo do 15 dni urlopowych. Natomiast w przypadku zmiany czasu pracy z niepełnego etatu na pełny stosuje się dwa niezależne obliczenia, które następnie sumuje się.
 
2.       Kwestia osób zatrudnionych po raz pierwszy – takim osobom urlop wypoczynkowy przysługuje po upływie każdego miesiąca (30 dni) pracy w roku kalendarzowym, w którym podjęli dane zatrudnienie. I tak po upływie miesiąca przysługuje im 1,66 (20 * 1/12) dnia urlopu i dopiero po upływie całego roku zyskują prawo do pełnego urlopu, czyli 20 dni. Natomiast dni przepracowane u jednego pracodawcy, które nie uprawniają pracownika do urlopu, są doliczane do dni przepracowanych u kolejnego pracodawcy (np. Pan X pracował w jednej firmie 14 dni, które nie dają mu prawa do urlopu, po upływie tych 14 dni zmienił pracę, a więc zyska prawo do urlopu już po upływie kolejnych 16 dni). Tymczasem w każdym następnym roku kalendarzowym pracownik nabywa prawo do pełnego wymiaru urlopu, bez względu na to, ile przepracował miesięcy w swoim pierwszym roku kalendarzowym pracy zawodowej.
 
3.       Obliczanie urlopu proporcjonalnego:
 
 • Jeśli pracownik w ciągu roku zmienił pracę wymiar urlopu wypoczynkowego oblicza się tak, by cały wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym nie był krótszy niż wynika to z okresu przepracowanego u obu pracodawców. Zatem najpierw oblicza się go u byłego pracodawcy proporcjonalnie do okresu przepracowanego u niego w roku, w którym rozwiązano umowę (pod warunkiem, że pracownik nie wykorzystał jeszcze tego urlopu). Następnie wylicza się wymiar urlopu u obecnego pracodawcy, czyli proporcjonalny do okresu zatrudnienia u niego w danym roku kalendarzowym. W przypadku gdy rozwiązanie umowy następuje w połowie miesiąca, wówczas miesiąc ten zaokrągla się w górę i liczy jako pełny, obciążając tym byłego pracodawcę. W sytuacji gdy pracownik wykorzystał urlop u byłego pracodawcy w wymiarze wyższym, wówczas wykorzystane dni odejmuje się od wymiaru urlopu u obecnego pracodawcy.
 • Zasadę proporcjonalności stosuje się także w przypadku pracowników powracających do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej jeden miesiąc: urlopie bezpłatnym, wychowawczym, okresie trwania służby wojskowej lub ćwiczeń wojskowych, tymczasowego aresztowania lub odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz po nieuzasadnionej nieobecności w pracy. Okresy, podczas których pracownik nie nabywa prawa do urlopu, sumuje się.
 • Gdy pracownik w ciągu danego roku kalendarzowego wykorzystał już swój urlop i następnie w tym samym roku kalendarzowym uzyskał prawo do urlopu o wyższym wymiarze, wówczas przysługuje mu urlop uzupełniający.
 
4.       Obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego a edukacja – przy obliczaniu wymiaru urlopu do stażu pracy dolicza się także udokumentowany okres nauki (bez względu na tryb nauki – dzienny, wieczorowy czy zaoczny, jednak nie uwzględnia się powtarzanych lat) wynikający z tytułu ukończenia ostatniej szkoły (okresów się nie sumuje!) i adekwatnie:
 
 • zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa – wlicza się czas trwania nauki przewidziany programem nauczania, ale nie może on być dłuższy niż 3 lata;
 • średnia szkoła zawodowa – wlicza się czas trwania nauki przewidziany programem nauczania, ale nie może on być dłuższy niż 5 lat;
 • średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych i równorzędnych szkół zawodowych – 5 lat;
 • średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata;
 • szkoła policealna – 6 lat;
 • szkoła wyższa (w tym licencjat) – 8 lat.
 
W przypadku gdy pracownik jednocześnie uczył się i pracował, wymiar urlopu wypoczynkowego oblicza się na podstawie albo okresu pracy, albo okresu nauki, w zależności od tego, który jest korzystniejszy dla danego pracownika.
 
1.       Obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego poza okresami zatrudnienia i nauki – w szczególnych przypadkach przy wyliczaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego można uwzględnić także następujące okresy:
 
 • okres prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim;
 • okres czynnej służby wojskowej oraz urlopu bezpłatnego przyznanego pracownikowi na odbycie ćwiczeń wojskowych;
 • okres służby zastępczej;
 • okres urlopu wychowawczego;
 • okres, w którym pobierało się stypendium lub zasiłek dla bezrobotnych;
 • okres odszkodowania przyznanego pracownikowi za czas, w którym ten pozostawał bez pracy aż do momentu przywrócenia go do niej;
 • w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia uwzględnia się okres, w którym przysługuje odszkodowanie, ale tylko wtedy, gdy pracownik nie podjął w tym czasie pracy;
 • okres urlopu bezpłatnego, który pracownik wykorzystał na podjęcie pracy u innego pracodawcy;
 • okres urlopu bezpłatnego, który wykorzystał pracownik powołany do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, ale pracownik ten w ciągu 7 dni po upływie tego urlopu musi stawić się z powrotem do pracy
 • oraz okres urlopu bezpłatnego, który niepełnoletni pracownik wykorzystał w czasie ferii szkolnych.
 
Do urlopu wypoczynkowego ma prawo każdy pracownik, a ponieważ jest ono podmiotowym prawem o charakterze osobistym, pracownik nie może go zrzec się i musi wykorzystać dany wymiar urlopowy w naturze, chyba że zajdą uzasadnione okoliczności, które nie pozwolą mu na to. W związku z powyższym dokładne wyliczenie wymiary urlopu wypoczynkowego leży w gestii pracodawcy, gdyż pracownicy, którym źle obliczono wymiar urlopowy lub w ogóle odmówiono urlopu mogą zawalczyć o niego na drodze sądowej.
Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane