Prawo do wcześniejszej emerytury

Bożena Dziuba, Gazeta Podatkowa Nr 445 z dnia 2008-04-14
14.04.2008 13:23
A A A
Ostatnia szansa na wypracowanie stażu pracowniczego
Ten rok jest ostatnim na spełnienie warunków do wcześniejszego przejścia na emeryturę przez kobiety urodzone w latach 1949-1968. Warunków jest kilka, jednak o ile na niektóre z nich nie mamy wpływu, to wymagany półroczny staż pracowniczy póki co można jeszcze wypracować. Przedmiotowe rozważania dotyczą tylko kobiet, ponieważ mężczyźni urodzeni w tym okresie do końca 2008 r. nie spełnią jednego z podstawowych warunków, a mianowicie nie ukończą 60 lat.

Podstawowe warunki, które należy spełnić

Kobieta, urodzona między 1 stycznia 1949 r. a 31 grudnia 1968 r., która nie osiągnęła ustawowego wieku emerytalnego (60 lat), może nabyć prawo do emerytury, jeżeli:

* po pierwsze - osiągnęła wiek 55 lat oraz ma co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,

* po drugie - ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, była pracownikiem oraz w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawała w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy, chyba że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę jest uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Z tym że to drugie kryterium nie dotyczy ubezpieczonej, która przez cały wymagany okres składkowy i nieskładkowy (odpowiednio 30 lub 20 lat), podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy.

Przykład

Pani Anna, która po 32 latach pracy w instytucji państwowej od 2003 r. prowadzi własną firmę, w lipcu 2008 r. ukończy 55 lat. Nie przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego i w czerwcu br. zamierza wystąpić z wnioskiem o wcześniejszą emeryturę.

Mimo iż nie jest obecnie pracownikiem, będzie miała prawo do tego świadczenia. Posiada bowiem wymagany - co najmniej 30-letni - okres ubezpieczenia społecznego lub emerytalno-rentowego z tytułu pozostawania w stosunku pracy.

Ograniczony okres nieskładkowy

Należy jednak pamiętać, że niekoniecznie cały udowodniony przez ubezpieczonego okres zostanie uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury oraz obliczaniu jej wysokości. Okresy nieskładkowe uwzględnia się bowiem w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

Przykład

Pani Wanda, która w styczniu tego roku ukończyła 55 lat, w dniu 14 marca 2008 r. złożyła wniosek o wcześniejszą emeryturę. Jednocześnie udokumentowała 21 lat okresów składkowych oraz 9 lat okresów nieskładkowych.

Niestety, mimo iż udowodniła ponad 30-letni staż pracy, uwzględnionych zostanie w sumie tylko 28 lat, tj. 21 lat okresów składkowych oraz 7 lat (1/3 z 21) okresów nieskładkowych. Pani Wanda nie zdąży już do końca bieżącego roku wypracować brakującego okresu składkowego, a tym samym nie nabędzie prawa do wcześniejszej emerytury.

Tylko do końca 2008 r.

Co istotne, wymienione wyżej warunki muszą zostać spełnione do 31 grudnia 2008 r. Jak łatwo wyliczyć, z prawa do wcześniejszej emerytury na wskazanych zasadach mogą skorzystać kobiety urodzone najpóźniej 31 grudnia 1953 r. Kobiety młodsze ukończą bowiem wymagane 55 lat już po 2008 r.

Jeżeli jednak ubezpieczonej brakuje lat pracy, istnieje jeszcze szansa na uzupełnienie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, a zwłaszcza 6-miesięcznego stażu pracowniczego. Aby jednak zdążyć do końca 2008 r. warto pomyśleć o tym już teraz.

Przykład

Pani Maria, która w październiku br. ukończy 55 lat życia, przepracowała prawie 38 lat. Co prawda najpierw była zatrudniona na umowę o pracę, jednak ponad 20 lat temu rozpoczęła własną działalność gospodarczą, którą wraz z mężem prowadzi do dnia dzisiejszego.

Ubezpieczona ma wymagany do wcześniejszej emerytury okres składkowy i nieskładkowy, do końca 2008 r. ukończy 55 lat, nie jest też członkiem ofe. Do wcześniejszej emerytury brakuje jej jedynie ubezpieczenia pracowniczego. Jeżeli więc w najbliższym czasie zatrudni się na umowę o pracę i do 31 grudnia 2008 r. przepracuje co najmniej 6 m-cy, a następnie złoży wniosek o wcześniejszą emeryturę będąc jeszcze pracownikiem, to nabędzie prawo do świadczenia.

Co istotne, nie jest tu wcale wymagane, aby zaprzestała prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wniosek może być złożony później

Koniec 2008 r. jest ostatecznym terminem na spełnienie określonych ustawą warunków do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury. Jednak wcale to nie oznacza, że z wnioskiem o wcześniejszą emeryturę należy wystąpić również w tym roku.

Przykład

Pani Mariola, urodzona w styczniu 1951 r., wymagany staż 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych osiągnęła w marcu tego roku. Przez cały okres swojej aktywności zawodowej zatrudniona była na umowę o pracę. Nie przystąpiła też do ofe. Jednak, mimo iż ma wymagany wiek (ponad 55 lat) i staż pracy (30 lat), zamierza jeszcze przez jakiś czas pracować.

Ponieważ Pani Mariola spełniła wszystkie warunki określone ustawą, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wniosek o wcześniejszą emeryturę złożyła w terminie późniejszym, nawet po 31 grudnia 2008 r.

Członkostwo w OFE

Co prawda dodatkowym warunkiem jest nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego, jednak członkowie ofe również mogą być spokojni. Wystarczy bowiem wraz z wnioskiem o świadczenie złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na dochody budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).

Zobacz także
  • Polacy na wcześniejszej emeryturze - ewenement na skalę światową
  • Niech fundusze emerytalne obniżą opłaty za prowadzenie naszych kont
  • Kto traci wcześniejszą emeryturę
Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najważniejsze informacje