Delegacja: Jak rozliczyć w KPiR wydatki związane z podróżą służbową właściciela firmy?

Pytanie: Właściciel firmy był w delegacji w jednym z krajów unijnych. Za noclegi otrzymał fakturę z naliczonym VAT unijnym. Jak mam rozliczyć tę fakturę w KPiR?
Odpowiedź: Jeśli podróż służbowa była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i miała na celu pozyskanie przychodów albo zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, to może Pani zaliczyć wydatki związane z tą podróżą do kosztów uzyskania przychodów.Nie ma Pani możliwości odliczenia VAT od usług hotelarskich (zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.). Oznacza to, że cała wartość brutto faktury będzie mogła stanowić koszt uzyskania przychodu.Faktura jest wyrażona w walucie obcej, zatem powinna Pani dokonać przeliczenia jej na złotówki, stosując (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.Wynik przeliczenia powinna Pani zamieścić w wolnych polach dowodu lub w załączniku do dowodu sporządzonego w walucie obcej zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.).

UWAGA! Koszty podróży służbowych ujmie Pani w kolumnie Pozostałe wydatki.

Podstawa prawna:

- art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.), - art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), - § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Odpowiedź udzielona: 30 listopada 2008 r.

Źródło: www.portalfk.pl