"Dziennik Gazeta Prawna": Sejm bez lukru o pakcie fiskalnym

Tuż po podpisaniu przez Polskę paktu fiskalnego biuro analiz prawnych Sejmu zleciło wybitnym znawcom prawa europejskiego jego ocenę. Najważniejsze konkluzje nie są korzystne dla paktu - zauważa "Dziennik Gazeta Prawna".
Piotr Bogdanowicz z Uniwersytetu Warszawskiego uważa między innymi, że postanowienia paktu fiskalnego mogą budzić wątpliwości z punktu widzenia prawa unijnego. Jego zdaniem, niektóre zapisy nakładają obowiązki na instytucje Unii. Tymczasem pakt został zawarty poza ramami prawnymi wspólnoty i nie jest zródłem prawa Unii Europejskiej. Zatem Komisja Europejska, działając na podstawie tej umowy, nie ma np. prawa kontrolować narodowych budżetów. Aby tak się stało, należałoby zmienić unijne traktaty - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Z kolei Cezary Mik z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wskazuje, że podważyć można tryb, w którym państwa Unii chcą wprowadzić pakt. Ale to nie koniec - dodaje gazeta. Według paktu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydaje wyroki w sprawie nakładania kar za nieprzestrzeganie dyscypliny budżetowej. Autorzy opracowań mają wątpliwości co do podstawy prawnej, na której ma orzekać trybunał, skoro pakt nie jest źródłem prawa Unii.