PIT: Koszty remontu budynku - amortyzacja i koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Rozliczam spółkę cywilną, mamy zamiar wyremontować warsztat. Jeżeli wartość remontu wyniesie ponad 3.500 zł, to zwiększy się wartość budynku? Jeżeli spółka będzie przeprowadzać remonty okresowo i wartości faktury nie przekroczą 3.500 zł, to można je jednorazowo ująć w kosztach uzyskania przychodu?

Odpowiedź: Jeżeli Pani jednostka dokonuje remontu, czyli następuje przywrócenie pierwotnych cech budynku, to koszty remontu ujmuje Pani w okresie ich poniesienia, czyli nie zwiększają one wartości początkowej budynku.

Odpowiadając na Pani pytanie, pragnę zwrócić uwagę na istotę remontu i ulepszenia. Remont jest procesem, którego celem jest przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego, na przykład wymiana zużytej części na nową. Warto podkreślić, że:

Natomiast celem ulepszenia środka trwałego jest wzrost wartości użytkowej środka po jego przeprowadzeniu, na przykład zainstalowanie dodatkowych przyrządów do maszyny produkcyjnej w celu poprawy jakości wytwarzanych produktów. Obok pojęcia ulepszenie występują pojęcia bliskoznaczne, a mianowicie: modernizacja, przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja. Według znaczeń słownika języka polskiego:

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, które powodują, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową mierzoną okresem użytkowania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami (art. 31 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm., dalej: uor).

Według uor ulepszenie jest to przedsięwzięcie polegające na przebudowie (zmiana konstrukcji, funkcji istniejącego stanu na inny), rozbudowie (powiększenie, rozszerzenie budynku, linii technologicznej, zespołu komputerowego, rekonstrukcji (odtworzenie, odbudowa zużytego całkowicie lub częściowo środka trwałego), adaptacji (przystosowanie środka trwałego do wykorzystania go w innym celu niż wskazywało na to jego pierwotne przeznaczenie albo nadanie mu nowych cech użytkowych, modernizacji (unowocześnienie środka trwałego), w wyniku którego wartość użytkowa tego środka, po zakończeniu, przewyższa posiadaną przezeń przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową.

W świetle art. 22g ust. 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm., dalej: updof) środki trwałe uznaje się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcje, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.

Ponadto przepisy przewidują, że wartość początkową powiększa się o wydatki związane z nabyciem części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Warto więc pamiętać, że pod pojęciem ulepszenia w prawie podatkowym, podobnie jak w uor, rozumie się: przebudowę, rozbudowę, adaptację oraz modernizację.

W interpretacji tych pojęć pomocne jest pismo Ministerstwa Finansów z 13 marca 1995 r. (nr PO 3/722 - 160/94), w którym pojęcie ulepszenia obejmuje:

Z przedstawionych zasad wynika, że nie zawsze koszty związane z ulepszeniem środka trwałego powiększają jego wartość. W prawie podatkowym zauważalna jest zasada istotności, czyli jeżeli koszty ulepszenia przekraczają w roku podatkowym 3.500 zł, to dopiero wówczas muszą one powiększyć wartość początkową danego środka trwałego.

Omówione zagadnienie ilustruje tabela.

Tabela. Zasady odnoszenia kosztów ulepszenia i remontów według prawa podatkowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie art. 22g updof

Odpowiadając na Pani pytania można stwierdzić, że:

Podstawa prawna:

- art. 31 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.),

- art. 22g ust. 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

Odpowiedź udzielona: 8 sierpnia 2008 r.

Źródło: PortalFK.pl