Sprawozdanie finansowe spółki - czy może je badać ten sam biegły rewident przez 14 lat?

Pytanie: Czy sprawozdanie finansowe spółki może badać ten sam biegły rewident przez 14 lat? Czy jakieś przepisy to ograniczają?

Odpowiedź: Obecnie nie ma przepisów powszechnie obowiązujących, które ograniczają czas, przez jaki jeden biegły rewident może badać sprawozdanie finansowe.

W projekcje z 21 listopada 2008 r. ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym jest ograniczenie zaproponowane przez Dyrektywę unijną polegające na tym, aby co 7 lat zmieniał się kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie. Ale to dopiero projekt. W spółkach Skarbu Państwa było do końca września tego roku ograniczenie polegające na konieczności zmiany firmy audytorskiej, co 3 lata, ale zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr 34 Ministra Skarbu Państwa z 29 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa, takiego ograniczenia już nie ma.

Jedynie podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych poprzez wdrażanie zasad etyki powinny zadbać, aby nie została naruszona niezależność biegłego rewidenta.

Być może w opisanej w pytaniu sytuacji zachodzi okoliczność wskazana w art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.)

który mówi, iż bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli biegły rewident z innych niż wymienione w pkt 1-5 powodów nie może sporządzić bezstronnej i niezależnej opinii.

Podstawa prawna:

art. 66 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.).

Odpowiedź udzielona: 8 grudnia 2008 r.

Źródło: www.portalfk.pl