Jak zaksięgować opłaty związane z leasingiem?

Spółka z o.o., którą rozliczam, nabyła samochód osobowy w drodze leasingu (leasing podatkowo-operacyjny, księgowo-finansowy). Czas trwania leasingu to 36 miesięcy. Jak prawidłowo zaewidencjonować w księgach opłaty: wstępną, raty leasingu oraz opłatę za zarządzanie flotą i odpis amortyzacyjny?

Zasady ewidencji leasingu, który według ustawy z 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm. - zob. art. 3 ust. 4-6) jest traktowany jako leasing finansowy, a według ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm. - zob. art. 17) traktowany jako leasing operacyjny , ilustruje przykład.

Przykład

Jednostka otrzymała na podstawie umowy leasingowej środek trwały o wartości 10.000 zł, który amortyzuje się metodą liniową, przy wykorzystaniu 30% stawki amortyzacyjnej. Wybrane warunki umowy są następujące:

Opłata wstępna 2.080 zł plus 22% podatku VAT,

36 rat leasingowych po 250 zł plus 22% podatku VAT, co wynosi 9.000 zł plus podatek VAT.

Wykorzystując przedstawione założenia wykaz operacji i zasady ich ewidencji będą następujące:

1. Przyjęcie środka trwałego 10.000 zł:

Wn Środki trwałe,

Ma Pozostałe rozrachunki rozliczane bilansowo.

2. Zaksięgowanie odsetek leasingowych:

a) za okres umowy 1.080 zł:

Wn Rozliczenia międzyokresowe kosztów,

Ma Pozostałe rozrachunki rozliczane bilansowo;

b) zaliczenie odsetek do kosztów w okresie, którego dotyczą:

Wn Koszty finansowe,

Ma Rozliczenia międzyokresowe kosztów.

3. Naliczanie odpisów amortyzacyjnych (np. 3.000 zł rocznie):

Wn Amortyzacja,

Ma Umorzenie środków trwałych.

4. Otrzymanie faktury za opłatę wstępną 2.000 zł plus VAT 440 zł:

Wn Rozliczenie zakupu,

Ma Pozostałe rozrachunki rozliczane podatkowo.

5. Rozliczenie otrzymanej faktury za opłatę wstępną:

a) zaksięgowanie naliczonego podatku VAT 440 zł:

Wn Rozrachunki z tytułu VAT,

Ma Rozliczenie zakupu;

b) zaksięgowanie wartości netto opłaty leasingowej 2.000 zł:

Wn Pozostałe rozrachunki - rozliczenie opłat za leasing,

Ma Rozliczenie zakupu.

6. Otrzymanie faktury za ratę leasingową 250 zł plus VAT 55 zł:

Wn Rozliczenie zakupu,

Ma Pozostałe rozrachunki rozliczane podatkowo.

7. Rozliczenie otrzymanej faktury za ratę leasingową:

a) zaksięgowanie naliczonego podatku VAT 55 zł:

Wn Rozrachunki z tytułu VAT,

Ma Rozliczenie zakupu;

b) zaksięgowanie wartości netto raty leasingowej 250 zł:

Wn Pozostałe rozrachunki - rozliczenie opłat za leasing,

Ma Rozliczenie zakupu.

8. Przeksięgowanie związane z kontem Pozostałe rozrachunki rozliczane bilansowo:

a) opłata wstępna 2.000 zł:

Wn Pozostałe rozrachunki rozliczane bilansowo,

Ma Pozostałe rozrachunki - rozliczenie opłat za leasing;

b) rata leasingowa 250 zł:

Wn Pozostałe rozrachunki rozliczane bilansowo,

Ma Pozostałe rozrachunki - rozliczenie opłat za leasing.

Przedstawiony przykład jest oczywiście pewną propozycją ewidencji. Warto również zapoznać się z zasadami ewidencji określonymi punkcie VI.6. Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem, dzierżawa". Tekst standardu jest dostępny w Portalu FK, w części Informator księgowego .

Podstawa prawna:

- art. 3 ust. 4-6 ustawy z 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) - art. 17 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)

dpowiedź udzielona: 19 listopada 2008 r.

Źródło: PortalFK.pl