Umorzona w wyniku ugody część zobowiązania - księgowanie

Rozliczam spółkę z o.o., vatowca. W 2007 r. firma montowała urządzenia produkcyjne. Ze względu na częste awarie linii produkcyjnej, nie zostało uregulowane w całości zobowiązanie wobec tej firmy. W 2008 r. przed sądem zawarliśmy ugodę. Zobowiązanie zostanie zapłacone, ale nie w całości. Jak mam zaewidencjonować w księgach ten fakt? Wykonanie usługi jest potwierdzone fakturami VAT.

Umorzoną w wyniku ugody część zobowiązania powinna Pani ująć jako Pozostały przychód operacyjny zapisem:

Wn Rozrachunki z dostawcami

Ma Pozostałe przychody operacyjne.

Proszę pamiętać, że umorzone zobowiązania są (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.) przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (w kwocie brutto).

Podstawa prawna:

- art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.), - art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.).

Odpowiedź udzielona: 27 kwietnia 2009 r.

Źródło: www.portalfk.pl