Brak certyfikatu księgowego a prowadzenie księgowości stowarzyszenia

Czy osoba nieposiadająca certyfikatu księgowego ma prawo prowadzić księgowość stowarzyszenia: ewidencjonować zdarzenia w księgach, sporządzać PIT, CIT, VAT, roczne sprawozdania finansowe na podstawie umowy o dzieło?

Umowa o dzieło jest umową rezultatu, zatem nie powinna być zawierana w przypadku wykonywania czynności związanych z ujmowaniem zdarzeń w księgach rachunkowych. Są to czynności o charakterze ciągłym i powtarzalnym.

Dla tego typu czynności właściwsza z umów cywilno-prawnych jest umowa zlecenia.

Osoba nieposiadająca certyfikatu Ministra Finansów może prowadzić księgi rachunkowe na podstawie umowy zlecenia, o ile ta umowa nie przybiera cech charakterystycznych dla działalności gospodarczej.

Oznacza to, że powinna być to umowa wykonywana na odpowiedzialność zlecającego, raczej w jego siedzibie i na warunkach przez niego określonych. Osoba zawierająca umowę zlecenia nie powinna zawierać równocześnie wielu takich umów.

Podstawa prawna : art. 76a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.).

Odpowiedź udzielona : 10 lipca 2009 r.

Źródło: PortalFK.pl