Korekta wynikająca z nadpłacenia składek ZUS - ujęcie w księgach rachunkowych

Jako pracodawca (podatek liniowy, VAT) zatrudniam na umowę o pracę 2 synów, 2 zięciów, 2 córki, 2 wnuków. Do tej pory odprowadzałam za nich składkę na FGŚP. Dowiedziałam się, że muszę zrobić korektę za okres od października 2006 do czerwca 2009 r. Prowadzę księgi rachunkowe. Czy korekta będzie przychodem podatkowym 2009 r. (przychody operacyjne) czy też księgować ją na zmniejszenie kosztów podatkowych 2009 r. Czy korekta lat 2006-2008 może stanowić przychód podatkowy 2009 r. Proszę o przykład na kontach.

Sposób ujęcia w księgach rachunkowych korekty wynikającej z nadpłacenia składek ZUS zależy od Pani decyzji.

Rachunkowość

Zarówno ujęcie nadpłaty, jako przychodu pozostałego operacyjnego, jak i korekty kosztów jest z punktu widzenia ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) prawidłowe .

Księgowania mogą, zatem przebiegać następująco:

Wn Rozrachunki z ZUS,

Ma Pozostałe przychody operacyjne.

Albo

Wn stornem czerwonym: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników,

Ma stornem czerwonym Rozrachunki z ZUS.

Podatek dochodowy

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm., dalej: updof) przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków . W przypadku Pana firmy zwrotem wydatków jest zwrot uiszczonych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Proszę zauważyć przy tym, że przychodu nie stanowi zwrot wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (art. 14 ust. 3 pkt 3a updof).

Analiza przytoczonych przepisów prowadzi do wniosku, iż otrzymany zwrot wydatków na uiszczenie przedmiotowych składek będzie stanowił przychód, pod warunkiem że były one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w przeszłości. Nie ma przy tym potrzeby korygowania kosztów roku, w którym uiszczono składki , wydatki te posiadały przecież niewątpliwe związek przyczynowo-skutkowy z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jednocześnie nie zostały wyłączone przez przepisy updof z kosztów uzyskania przychodu.

Przychód z tytułu otrzymania zwróconych kwot należy rozpoznać w dacie otrzymania należności , czyli wpływu zwróconych składek na rachunek bankowy (art. 14 ust. 1c pkt 2 updof).

Podobnie wypowiedział się m.in. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w interpretacji z 27 października 2006 r. nr P-3/415/25/06 .

Szczególną uwagę na rozliczenie zwrotu składek na FGŚP powinni jednak zwrócić ryczałtowcy. Ponieważ nie zaliczali oni tych składek do kosztów, ani nie mogli uwzględnić przy rozliczaniu ryczałtu, zwrócone kwoty nie będą stanowiły ich przychodu .

Podstawa prawna:

- art. 14 ust. 1c pkt 2, ust. 2 pkt 2i ust. 3 pkt 3a ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

dpowiedź udzielona: 29 lipca 2009 r.

Źródło: PortalFK.pl