PGNiG stopniowo poprawia wyniki

W I półroczu 2009 roku Grupa Kapitałowa PGNiG osiągnęła 10,25 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o prawie 1 mld zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na poziomie wyniku netto spółka odnotowała stratę w wysokości 493 mln zł wobec 1 mld zł zysku netto w analogicznym okresie ubiegłego roku. Mimo to, jak zapewnia w PGNIG, realizacja wyników założonych w rocznych planach dotyczących działalności finansowej GK PGNiG nie jest zagrożona.

Wyniki finansowe GK PGNiG za pierwsze półrocze wyraźnie pokazują, że szczególnie niekorzystny był dla spółki I kwartał, w którym zanotowano stratę w wysokości 399 mln zł. Natomiast w drugim II kwartale 2009 roku osiągnięte wyniki finansowe są zdecydowanie lepsze - strata netto była już ponad czterokrotnie niższa niż w pierwszych trzech miesiącach i wyniosła 94 mln zł. Według spółki świadczy to o stopniowej zmianie niekorzystnego dla GK PGNiG trendu.

Wyniki GK PGNiG w I półroczu 2009 roku (mln zł)

Wyniki GK PGNiG w II kwartale 2009 roku (mln zł)

Jak wynika z informacji spółki zasadniczy wpływ na wyniki finansowe GK PGNiG w II kwartale 2009 roku miało między innymi zwiększenie stanu odpisów aktualizujących wartość majątku wydobywczego na kwotę 162 mln zł. Wzrost odpisu na majątek kopalniany związany był ze zmianą wyceny wartości kopalń na dzień 30 czerwca br., co wynikało z korekty założeń dotyczących poziomu ceny ropy naftowej i gazu ziemnego.

O wynikach spółki zadecydowały równie wyższe o 339 mln zł (19%) koszty zakupu sprzedanego gazu w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wysokie ceny gazu ziemnego pochodzącego z importu, jak i zwiększony pobór gazu z podziemnych magazynów w trakcie I kwartału 2009 roku spowodowały, że marża na sprzedaży gazu wysokometanowego w I półroczu wyniosła aż minus 18%, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego marża wyniosła plus 9%. W samym II kwartale 2009 roku marża na sprzedaży gazu wysokometanowego wyniosła minus 8%, ale począwszy od lipca 2009 roku wynik na sprzedaży tego typu gazu jest już dodatni.

Spółka zwraca również uwagę na spadek przychodów ze sprzedaży ropy naftowej o 37 mln zł, (18%) w związku ze spadkiem notowań ropy naftowej na światowych rynkach. W II kwartale 2009 roku PGNiG sprzedawało ropę naftową po cenie o 27% niższej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wydobycie gazu ziemnego w I półroczu 2009 roku spadło o 4 proc., do poziomu 2,03 mld m3 w porównaniu do 2,11 mld m3 w analogicznym okresie roku poprzedniego. Podobną skalę spadku zanotowano w II kwartale 2009 roku w porównaniu do II kwartału 2008 roku. W samym II kwartale tego roku wydobycie gazu wyniosło 931 mln m3.

W I półroczu 2009 roku przychody ze sprzedaży gazu ziemnego wzrosły o 14 proc., a w samym II kwartale zaledwie o proc.. Na osiągnięte przychody wpływ miało zatwierdzenie przez Prezesa URE dwóch podwyżek cen sprzedaży gazu w 2008 roku, ale także obniżenie od 1 czerwca 2009 roku o ok. 9 proc. średniej ceny gazu ziemnego w stosunku do poprzednio obowiązującej taryfy. Dodatkowym czynnikiem rzutującym na osiągnięte przychody ze sprzedaży gazu był 11 proc. spadek sprzedaży tego surowca w II kwartale 2009 roku w stosunku do analogicznego okresie roku ubiegłego. Przyczyną spadku sprzedaży był zmniejszony pobór gazu przez klientów przemysłowych, głównie przez zakłady azotowane (spadek o 12 proc.), jak i pozostałych klientów przemysłowych (spadek o 16proc.). Dodatkowo klienci indywidualni zmniejszyli zapotrzebowanie na gaz o 11 proc. ze względu na wyższą o 2 st. C średnią temperaturę powietrza w miesiącu kwietniu, który kończy sezon grzewczy w Polsce.

I półrocze 2009 roku GK PGNiG zamyka wzrostem wydobycia ropy naftowej o 6 proc. w porównaniu do I półrocza 2008 roku. W samym II kwartale 2009 roku wydobycie ropy naftowej wzrosło o 22proc., do poziomu 130 tys. ton w porównaniu z 107 tys. ton w II kwartale 2008 roku. Różnica pomiędzy II kwartałem 2009, a II kwartałem 2008 wynika z faktu zmiany terminu przestoju remontowego największej kopalni ropy naftowej w Dębnie. W 2009 roku przestój ten zaplanowano na III kwartał, podczas gdy w 2008 roku nastąpił on w II kwartale.

Przychody ze sprzedaży ropy naftowej spadły w I półroczu 2009 roku o 29%, do poziomu 319 mln zł w porównaniu z 451 mln zł w I półroczu 2008 roku. W samym II kwartale 2009 roku, pomimo zwiększenia wolumenu sprzedaży o 12%, spadek przychodów ze sprzedaży wyniósł 18% rok do roku, z poziomu 211 mln zł do 174 mln zł. Spadek ten spowodowany był gwałtownym, 51% spadkiem średniej notowań ropy naftowej pomiędzy II kwartałem 2009 i 2008 roku.