W Warmińsko - Mazurskim powstał Zespół ds. Bezpieczeństwa Energetycznego

W ubiegłym tygodniu rozpoczyna działalność Wojewódzki Zespół ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w wojewodzie Warmińsko - Mazurskim.

Zespół to gremium opiniodawczo - doradcze, którego celem jest zapewnienie sprawnego przepływu informacji, inicjowanie procesu podejmowania decyzji strategicznych i tworzenie warunków do efektywnego współdziałania wszystkich służb publicznych i przedsiębiorstw na rzecz bezpieczeństwa energetycznego w regionie.

Inauguracyjne posiedzeniu Zespołu odbyło się 10 września 2009r pod przewodnictwem Jana Maścianicy, Wicewojewody Warmińsko - Mazurskiego.

W trakcie spotkania omówiono zasadnicze problemy funkcjonowania operatorów mediów energetycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności dotyczące obszaru działania, potencjału, skali działalności poszczególnych podmiotów oraz poziomu zabezpieczenia potrzeb energetycznych, a także planowanych inwestycji.