Cena emisyjna akcji PGE - 23 zł

Jak poinformowała PGE, cena emisyjna akcji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w ofercie publicznej spółki została ustalona na 23 zł.

Ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 259 513 500. W związku z tym szacuje się, iż oferta będzie mieć wartość niemal 6 mld zł. Tym sam jest to jedna z największych ofert publicznych w historii polskiego rynku kapitałowego oraz dotychczas największa w tym roku w Europie.

Ostatecznie 220 586 475 akcji oferowane jest inwestorom instytucjonalnym, a 38 927 025 inwestorom indywidualnym tj. 15% wszystkich oferowanych akcji.

Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni zgłosili łączny popyt na akcje o wartości około 45 mld zł, przy maksymalnej cenie z przedziału. Był on 7,5 razy większy niż liczba oferowanych akcji. Inwestorzy indywidualni zapisali się na blisko 43 razy więcej akcji niż liczba walorów pierwotnie im oferowanych. Po ostatecznym zwiększeniu liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym o połowę (z 10% do 15% łącznej liczby akcji oferowanych), szacuje się, że ich zapisy zostaną zredukowane o około 96,5%.

Przy cenie emisyjnej wynoszącej 23 zł, szacuje się, że kapitalizacja PGE wyniesie blisko 40 mld zł.

Cena emisyjna akcji oferowanych przez PGE wynosi 23 zł, tj. na poziomie z górnej części orientacyjnego przedziału cenowego, który wynosił 17,50 zł - 23,00 zł oraz ceny maksymalnej, po której inwestorzy indywidualni składali zapisy. Ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 259.513.500 z czego dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 15% akcji. W dniach od 28 do 30 października 2009 r. zaproszeni przez PGE inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na 220.586.475 walorów oferowanych przez spółkę.

Przydział akcji oferowanych nastąpi niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych, najpóźniej do dnia 2 listopada 2009 r. Inwestorom indywidualnym akcje zostaną przydzielone za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka oczekuje, iż zapisanie Praw do Akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów nastąpi w dniu 6 listopada 2009 roku.

Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną przydzielone, dotychczasowy akcjonariusz Skarb Państwa zachowa 85% akcji PGE.

Skarb Państwa zobowiązał się nie rozporządzać akcjami PGE w terminie 180 dni od debiutu. Ponadto spółka nie przeprowadzi w tym okresie nowych emisji akcji.

W dniu 27 października 2009 r. została zawarta umowa subemisyjna na warunkach opisanych w prospekcie emisyjnym PGE.

Wartość oferty publicznej PGE wyniesie około 6 mld zł. Z tej kwoty około 1,5 mld zł zostanie zgodnie z prospektem przeznaczone na odkupienie od Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych w niektórych istotnych spółkach zależnych, należących do PGE, a pozostałe środki będą jednym ze źródeł finansowania programu inwestycyjnego umożliwiającego realizację strategii PGE m.in. w zakresie rozwoju konwencjonalnych mocy wytwórczych.

Na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym PGE, przed dokonaniem przydziału, akcje zaoferowane inwestorom instytucjonalnym w liczbie, w jakiej nie zostaną objęte zapisami złożonymi przez tych inwestorów, mogą zostać przesunięte do puli akcji przydzielanej inwestorom indywidualnym. Analogicznie akcje zaoferowane inwestorom indywidualnym, na które inwestorzy nie złożą zapisów, lub zapisy na te akcje zostaną wycofane, na zasadach określonych w prospekcie, mogą zostać przesunięte do puli akcji przydzielanej inwestorom instytucjonalnym i zostać objęte ofertą instytucjonalną.