CP Energia ogłosiła wyniki finansowe za III kwartał 2009r.

6 listopada 2009r. CP Energia opublikowała wyniki finansowe III kwartał 2009 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2009 roku wyniosły 41 488,4 tys. zł, co oznacza 42% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zysk brutto ze sprzedaży wypracowany przez CP Energię w omawianym okresie wyniósł 9 529,6 tys. zł. Jest on o blisko 2 400 tys. zł wyższy od zysku brutto ze sprzedaży uzyskanego po trzech kwartałach 2008 r.

 

Wynik na poziomie EBITDA po trzecim kwartale 2008 roku zanotował ponad dwukrotny wzrost, z poziomu 1 176,7 tys. zł do kwoty 2 640,9 tys. zł co wpływa pozytywnie na płynność Spółki.

Te wskaźniki w połączeniu z utrzymaniem marży brutto na sprzedaży na wysokim poziomie 23 proc. pozwalają na generowanie pozytywnych wynków finansowych na podstawowej działalności.

"Wysokość generowanych marż wskazuje na istotną zdolność tworzenia pozytywnych przepływów pieniężnych i dobrych wyników finansowych i to już przy niewiele większej skali działalności. Przy obecnych marżach oceniamy, że do ustabilizowania wyników finansowych na zadowalającym poziomie wystarczy zwiększenie sprzedaży gazu o 15 do 20 mln m3 w skali roku. Z podpisanych już kontraktów i tempa przyłączania nowych klientów wynika, że jesteśmy już bardzo bisko osiągnięcia tej skali działalności" - powiedział Marcin Buczkowski, Prezes CP Energia.

Po trzecim kwartale 2009 roku strata netto CP Energia wyniosła 1 298,1 tys. zł, co jest wynikiem lepszym niż osiągnięty w analogicznym okresie roku ubiegłego.

"W okresie ostatnich trzech kwartałów mieliśmy do czynienia z szeregiem wydarzeń, o charakterze jednorazowym, które wpłynęły na wyniki naszej spółki. Gdyby je wyłączyć z analizy to okazałoby się, iż wyniki kształtują się na jeszcze lepszym poziomie w porównaniu do ubiegłego roku." - powiedział Buczkowski.

Na pogorszenie wyniku netto wpływ miało zaksięgowanie kosztów finansowych w znacznie większej wysokości niż normalnie, w związku z jednorazową spłatą znacznego zadłużenia handlowego w stosunku do PGNiG, co skutkowało jednorazowym wystawieniem not odset-kowych w wysokości blisko 450 tys. zł.

Innym, jednorazowym, elementem pogarszającym wynik III kwartału 2009 r. było rozlicze-nie podpisanego z wykonawcą jednej z inwestycji prowadzonych w Grupie CP porozumienia, którego elementem było anulowanie wystawionej wcześniej noty obciążeniowej.

Na wynikach III kwartału br. zaważyło w sposób znaczący dokonane na początku okresu przekazanie na środki trwałe części realizowanych inwestycji - powiększyło to poziom amortyzacji oraz kosztów odsetkowych uwzględnianych w rachunku wyników.

"Na wyniki finansowe w III kwartale br. istotny wpływ miało uwzględnienie w rachunku wyników amortyzacji od ukończonych inwestycji i kosztów odsetkowych, które w poprzednich okresach powiększały wartość inwestycji - dodał Buczkowski. - Jednakże, w tym okresie podpisano szereg ważnych umów sprzedaży gazu, między innymi z firmami Unidrog oraz Brüggen Polska, które pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Należy pamiętać także o tym, że w branży gazowej, największą sprzedaż odnotowuje się w pierwszym i czwartym kwartale roku, wchodzimy więc w okres w którym z pewnością będziemy mogli pochwalić się lepszymi wynikami."

Pozytywnym czynnikiem, który miał miejsce w minionym kwartale była poprawa struktury finansowania Grupy, z jednej strony dzięki zwiększeniu kapitałów własnych (rejestracja podwyższenia kapitału, pokrytego z wpływów z ostatniej emisji) a z drugiej poprzez istotne zmniejszenie poziomu zobowiązań. W efekcie wskaźnik kapitałów własnych do zobowiązań ogółem zwiększył się z poziomu 34 proc. do poziomu 47 proc. Należy zwrócić uwagę, iż wskaźnik ten byłby istotnie lepszy, gdyby wyłączyć ze skonsolidowanego bilansu zobowiązania spółki Krioton, które na koniec września 2009 r. wynosiły ponad 64 mln PLN - nie uwzględniając zobowiązań Kriotonu wskaźnik ten kształtowałby się na poziomie blisko 90 proc.