Rejestracja PGE Obrót i PGE Dystrybucja

W Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano rejestracji dwóch spółek odpowiedzialnych za proces łączenia podmiotów z Grupy Kapitałowej PGE.

W dniu 24 listopada 2009 r. Sąd zarejestrował zmianę nazwy spółki z PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny na PGE Obrót Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie. Bez zmiany pozostały dotychczasowe dane firmy: adres siedziby, numer KRS oraz REGON. PGE Obrót S.A. jest integratorem spółek z obszaru sprzedaży detalicznej.

W dniu 27 listopada 2009 r. zarejestrowano spółkę PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, która odpowiadać będzie za połączenie dotychczasowych spółek z obszaru dystrybucji.

Wymienione zdarzenia stanowią kolejne etapy realizacji programu konsolidacji, ogłoszonego przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w maju 2009 roku. Zakłada on stworzenie 6 linii biznesowych: Energetyka Konwencjonalna, Energetyka Jądrowa, Energetyka Odnawialna, Sprzedaż Detaliczna, Dystrybucja, Obrót Hurtowy.