KE przyjęła sprawozdanie zrównoważonego wykorzystania biomasy

W dniu 25 lutego Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie na temat wymagań dotyczących zrównoważonego wykorzystania biomasy i biogazu do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu.

Raport zawiera zalecenia kryteriów zrównoważonego wykorzystania biomasy stałej i biogazu do stosowania przez państwa członkowskie, których wprowadzenie będzie miało na celu uniknięcie przeszkód dla funkcjonowania unijnego rynku biomasy.

Günther Oettinger, komisarz ds. energii, powiedział, że biomasa jest jednym z najważniejszych zasobów umożliwiających osiągnięcie celów w zakresie produkcji energii w OZE.

Komisja przedstawiła swoje zalecenia do konsultacji przez poszczególne państwa członkowskie. W okresie 18 miesięcy ustalone zostaną zmiany w przekazanych zaleceniach, a w tym w obowiązujących przepisach.

Sprawozdaniu towarzyszy kalkulacja kosztów wykorzystania biomasy przez firmy UE, zgodnie z którą co najmniej 90% biomasy zużywanej w Unii pochodzić będzie z lasów i produkcji innych branż. Z tego powodu, zgodnie z raportem na obecnym etapie nie ma konieczności większego uszczegółowiania przepisów.

W przypadku braku zharmonizowanych przepisów na szczeblu Unii, poszczególne państwa członkowskie mają swobodę wprowadzenia ich własnych regulacji dotyczących wykorzystania biomasy i biogazu do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu.