KE przeznaczy 2,3 mld euro na 43 projekty energetyczne, w tym 4 projekty z Polski

Komisja Europejska wybrała dziś 43 projekty energetyczne, które w znaczący sposób przyczynią się do ożywienia gospodarczego w UE, a jednocześnie podniosą poziom bezpieczeństwa dostaw energii dzięki transgranicznej infrastrukturze, która powstanie w efekcie ich realizacji. 31 to projekty związane z gazem a 12 z energią elektryczną. Wśród projektów gazowych są 4 projekty polskie (budowa gazociagu Baltic Pipe i gazoportu w Świnoujściu oraz 2 projekty dotyczące dwukierunkowego przepływu gazu), które mogą być dofinansowane łączną kwotą blisko 160 mln euro. Na realizację wszystkich projektów energetycznych Komisja przyznała w sumie 2,3 mld euro. Jest to druga decyzja o dofinansowaniu podjęta w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej, którego wartość wynosi 4 mld euro. Jest to jak do tej pory największa kwota, jaką UE przeznaczyła na infrastrukturę energetyczną.

Günther Oettinger, komisarz UE ds. energii, powiedział: "Komisja nigdy jeszcze nie przeznaczyła tak dużej kwoty na projekty energetyczne. Wybraliśmy kluczowe projekty, które umożliwią utworzenie bardziej zintegrowanej sieci energetycznej w Europie, a tym samym zapewnią elastyczny przepływ energii pomiędzy państwami członkowskimi. Osiągnięcie europejskich celów w zakresie energii i klimatu wymaga dużych i ryzykownych nakładów na infrastrukturę, które charakteryzują się długim okresem zwrotu z inwestycji. Problem polega na tym, że w dzisiejszych warunkach gospodarczych prace nad tymi projektami mogą ulec opóźnieniu. Dlatego też właśnie teraz Europa może odegrać istotną rolę polegającą na zapewnieniu terminowej realizacji tych projektów."

Na mocy podjętej w dniu dzisiejszym decyzji Komisja przyznała 910 mln euro na 12 projektów dotyczących międzysieciowych połączeń elektroenergetycznych oraz 1,39 mld euro na 31 projektów dotyczących gazociągów. Wybrane w dniu dzisiejszym projekty umożliwią kontynuację prac nad ważnymi projektami inwestycyjnymi, którym ze względu na spowolnienie gospodarcze groziło znaczne opóźnienie. Dzięki unijnemu dofinansowaniu tych projektów wynoszącemu do 50 proc. możliwe będzie pozyskanie środków inwestycyjnych z sektora prywatnego, których wartość może sięgnąć nawet 22 mld euro. Przyznane środki wynoszące 2,3 mld euro zostaną przekazane wykonawcom projektów w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

Wybrane projekty dotyczące infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej odzwierciedlają priorytety UE w zakresie energii. Priorytety te obejmują potrzebę lepszego połączenia wszystkich państw członkowskich UE i zmniejszenia izolacji regionów bardziej odległych, takich jak trzy kraje bałtyckie, Irlandia i Malta. Uwzględniono w nich również konieczność zwiększenia bezpieczeństwa dostaw gazu dzięki wsparciu projektów dotyczących przepływu dwukierunkowego w 9 państwach członkowskich oraz projektów Nabucco i Galsi, które mają zapewnić dywersyfikację dostaw gazu.

Inwestycje te przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia i umożliwią przetrwanie wielu małym przedsiębiorstwom w sektorach budowlanym i usług. Dostawy energii dla milionów obywateli staną się pewniejsze, zwłaszcza w sytuacji kryzysu na rynku dostaw.

W marcu 2009 r. UE podjęła decyzję o przeznaczeniu 3,98 mld euro na wspieranie procesu ożywienia europejskiej gospodarki.

 

Jeśli uwzględnić projekty dotyczące wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz morskiej energii wiatrowej, o wsparciu których Komisja zadecydowała w dniu 9 grudnia 2009 r., rozdysponowano już 97 proc. środków budżetowych przewidzianych na projekty energetyczne w europejskim planie naprawy gospodarczej.

 

Komisja przedłoży Radzie Europejskiej sprawozdanie na ten temat w marcu 2010 r.