Prezes URE broni prawa odbiorców do bonifikat za niedostarczoną energię

URE twierdzi, że dokładnie sprawdza postępowanie Enionu Energii przy rozpatrywaniu wniosków odbiorców o bonifikaty z tytułu przerw w dostawie energii. W ostatnich dniach do URE zaczęły wpływać sygnały ze strony odbiorców na przedłużające się terminy rozpatrywania takich wniosków.

Prezes URE poinformował, że z całą stanowczością będzie bronił prawa odbiorców do należytej obsługi oraz do bonifikat za niedostarczoną energię. Regulacje prawne są w tej sprawie według niego jednoznaczne i bezwarunkowe: odbiorcom należą się bonifikaty niezależnie od przyczyn awarii (o ile zostały przekroczone dopuszczalne czasy przerw w dostawach prądu). Dlatego też, jakiekolwiek uzależnianie wypłaty bonifikat od stopnia zawinienia przedsiębiorstwa bądź działania tzw. siły wyższej jest całkowicie nieuzasadnione. Rozporządzenie taryfowe nie warunkuje bowiem wypłaty jakimikolwiek czynnikami. Jeżeli w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego potwierdzi się, że Enion Energia odmawia naliczania i wypłaty bonifikat powołując się na warunki atmosferyczne, Prezes URE nałoży na przedsiębiorstwo karę. Kara taka może zostać nałożona w wysokości do 15% przychodów z działalności koncesjonowanej w roku poprzednim.

Urząd Regulacji Energetyki prowadzi także działania wyjaśniające wobec ENION S.A. w związku z obowiązującymi w spółce procedurami rozpatrywania wniosków o wypłatę bonifikat za brak dostaw energii. W ocenie URE zapisy znajdujące się w obowiązującej w ENION S.A "Instrukcji postępowania przy rozpatrywaniu wniosków odbiorców o wypłatę bonifikat lub odszkodowań z tytułu przerw w dostawie energii elektrycznej spowodowanej awariami w styczniu 2010 r. na terenie Oddziałów w Będzinie, Częstochowie i Krakowie" mogą naruszać interesy konsumentów. W związku z tym - poza czynnościami prowadzonymi w urzędzie - Prezes URE 11 marca br. skierował Instrukcję do skontrolowania także przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niepokój Regulatora budzą ponadto zawarte w Instrukcji zapisy wskazujące na możliwość zakwestionowania niezależności operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) w zakresie wydawania poleceń związanych z funkcjonowaniem OSD. Zapisy proponują odsyłanie ubiegających się o bonifikaty klientów do różnych podmiotów rynku energetycznego, często o podobnych nazwach, wykorzystując mało czytelny podział między dystrybutorem a sprzedawcą energii elektrycznej. Jednym z aspektów niezależności i konkurencyjności rynku energetycznego w Polsce jest wyraźny rozdział kompetencji i obowiązków dystrybutora oraz sprzedawcy energii elektrycznej. Operator systemu dystrybucyjnego będący w strukturze przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo powinien być niezależny pod względem formy prawnej i organizacyjnej. Natomiast po przeprowadzeniu analizy ww. Instrukcji zachodzi podejrzenie naruszenia warunków i kryteriów niezależności przedsiębiorcy jako operatora systemu dystrybucyjnego. Dlatego właśnie 11 marca - tj. w pierwszym możliwym dniu podjęcia takiego działania w związku z wejściem w życie nowelizacji Prawa energetycznego - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki skorzystał z nowego narzędzia i wszczął postępowanie w sprawie wymierzenia kary ENION S.A.. W ramach postępowania przedsiębiorstwo zostało wezwane do przedstawienia wyjaśnień oraz złożenia wniosków dowodowych w sprawie - w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania - na podstawie których Prezes zadecyduje o podjęciu stosownych rozstrzygnięć.

Ponadto - także 11 marca - Prezes URE wezwał Enion Energia do złożenia szczegółowych wyjaśnień w sprawie składanych przez odbiorców wniosków o wypłatę bonifikat za brak dostaw prądu. Regulator chce się dowiedzieć ile wniosków o wypłatę należnych bonifikat wpłynęło do przedsiębiorcy, w ilu przypadkach rozpatrywania tychże wniosków przedsiębiorstwo przekroczyło 30 dniowy termin na ich rozpatrzenie oraz ile wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie, a ile pozytywnie i czy zostały już wypłacone bonifikaty. Regulator żąda także podania przyczyn negatywnego rozpatrzenia wniosków. W przypadku stwierdzenia naruszeń obowiązku naliczenia i wypłaty bonifikat, zostanie wszczęte postępowanie o ukaranie przedsiębiorstwa.

W ocenie Prezesa URE istniejąca formuła i uregulowania dotyczące wypłaty odszkodowań są niewystarczające. Już w listopadzie ubiegłego roku Prezes URE w uwagach przesyłanych do Ministra Gospodarki (w ramach uzgodnień międzyresortowych, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną) zwracał uwagę, że bonifikaty są zbyt niskie, a procedura wymagająca złożenia wniosku o wypłatę utrudnia odbiorcom energii pozyskanie bonifikat. W związku z tym Regulator proponował dwukrotne podwyższenie kwot bonifikat (z pięciokrotności ceny energii elektrycznej na jej dziesięciokrotność) oraz zobowiązanie przedsiębiorstwa do wypłacania bonifikat za niedostarczoną energię automatycznie - poprzez korektę kwoty najbliższego rachunku za energię, tj. bez konieczności składania przez odbiorcę pisemnego wniosku. Niestety propozycje te nie znalazły się w ostatniej nowelizacji rozporządzenia.

URE przypomina, że za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotnej ceny energii elektrycznej za okres, w którym wystąpiła przerwa. Należy przy tym pamiętać, że bonifikata przysługuje za energię niedostarczoną w czasie przekraczającym dopuszczalny czas nieplanowanej przerwy w dostarczaniu energii, który dla gospodarstw domowych wynosi jednorazowo 24 godziny, a w ciągu roku łącznie 48 godzin (chyba że umowa lub odrębne przepisy stanowią inaczej). Ilość niedostarczonej energii ustalana jest na podstawie poboru energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, a jej wartość - na podstawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym. Aby uzyskać bonifikatę odbiorca musi złożyć odpowiedni wniosek w biurze obsługi klienta. Wniosek o bonifikatę należy złożyć do sprzedawcy energii elektrycznej, z którym odbiorca posiada zawartą umowę kompleksową lub do operatora systemu dystrybucyjnego. Zgodnie z przepisem § 39 ust. 2 tzw. rozporządzenia taryfowego przedsiębiorca ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku odbiorcy o bonifikatę za niedotrzymanie parametrów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej.

Kwestię bonifikat z tytułu przerw w dostawie energii elektrycznej reguluje §37a rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną - tzw. rozporządzenia taryfowego. (Dz. U. Nr 128, poz. 895, z późn. zm.).

Oprócz bonifikat odbiorcy mogą zwracać się do przedsiębiorstwa o wypłacenie odszkodowań za szkody powstałe w wyniku braku zasilania energią. Przedsiębiorstwo energetyczne odpowiada za wyrządzoną odbiorcy szkodę na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego. Oznacza to, że konsument musi wykazać szkodę oraz określić jej wysokość. Jeżeli przedsiębiorstwo nie chce wypłacić żądanego odszkodowania odbiorca może złożyć pozew do sądu powszechnego. Kwestie związane z wypłatą odszkodowań nie leżą więc w kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.