Absolutorium dla Zarządu PGNiG

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGNiG w dniu 29 kwietnia br. podjęło decyzję o podziale zysku bilansowego za rok obrotowy 2009 oraz udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 wszystkim członkom zarządu i rady nadzorczej spółki.

ZWZ PGNiG zatwierdziło także sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu z działalności spółki PGNiG za 2009 rok oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG za 2009 rok.

Zysk bilansowy PGNiG za rok obrotowy 2009 wyniósł 665,9 mln zł.

Akcjonariusze spółki zdecydowali o przeznaczeniu 117,3 mln zł z zysku za rok 2009 na zwiększenie kapitału zapasowego, co wynika z potrzeby finansowania inwestycji uruchomionych w ramach zatwierdzonego planu inwestycyjnego na rok 2010.

PGNiG planuje w roku 2010 zainwestować kwotę ok. 3,7 mld zł, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do lat poprzednich i zbliżony poziom do roku 2009. Na wypłatę dywidendy przeznaczono 472 mln (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,08 zł), z czego kwotę 340 mln zł w formie dywidendy niepieniężnej dla Skarbu Państwa. W tym przypadku dywidenda zostanie wypłacona w postaci rzeczowych składników majątku przesyłowego będącego aktualnie przedmiotem umowy leasingu dla OGP Gaz-System oraz inwestycji w toku związanych z podsystemami systemu przesyłowego. Pozostała część zysku w kwocie 76,5 mln zł zostanie przeznaczona m. in. na restrukturyzację i zwiększenie funduszu świadczeń socjalnych. Pomimo zwiększonej efektywności spółka miała ograniczone możliwości zwiększania płac dla załogi. Skierowanie dodatkowych środków na działalność socjalną może być więc ważnym argumentem w dyskusjach w ramach dialogu społecznego, osłabiającym społeczną presję na rzecz wzrostu funduszu płac.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG postanowiło przeznaczyć zysk zatrzymany w kwocie 53,6 mln zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 27 lipca br., a dzień wypłaty dywidendy przypada na 4 października br.