Czy Polski pracodawca może wypłacać wynagrodzenie w euro?

Pytanie: Spółka zamierza wysłać pracownika do pracy w swoim biurze informacyjnym w Niemczech. Czy strony mogą zawrzeć w umowie o pracę zapis, że wynagrodzenie będzie wypłacane w euro? Czy polska spółka może wypłacać wynagrodzenie w euro? Przelew następowałby na konto bankowe pracownika w niemieckim banku.

Odpowiedź: Polscy pracodawcy, zgodnie z nowym brzmieniem art. 358 Kodeksu cywilnego, dalej kc stosowanego również na gruncie prawa pracy, mogą obecnie bez przeszkód wypłacać wynagrodzenia pracownikom także w walucie obcej.

W stanie prawnym, obowiązującym do 23 stycznia 2009 r., w Polsce mieliśmy do czynienia z tzw. zasadą walutowości. Zasada ta przejawiała się obowiązkiem wyrażania zobowiązań pieniężnych na terenie naszego kraju tylko w pieniądzu polskim (z zastrzeżeniem pewnych wyjątków). Na polu prawa pracy oznaczała ona, iż strony stosunku pracy jedynie w szczególnych sytuacjach mogły postanawiać, że wynagrodzenie będzie wypłacane w walucie innej niż złoty.

Obecnie na skutek nowelizacji ustawy - Prawo dewizowe oraz kc, wynagrodzenie pracownika (także tego zatrudnionego w Polsce) może być wyrażone w obcej walucie (bez względu na rodzaj zawartej umowy lub miejsce wykonywania pracy). uwaga

Nowelizacja dotyczy wszystkich świadczeń o charakterze pieniężnym, czyli odnosi się nie tylko do umów o pracę, lecz także m.in. do umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło).

Podmioty zatrudniające mogą obecnie wypłacać pracownikom wynagrodzenia w walucie obcej niezależnie od tego, gdzie pracownik świadczy pracę. Warto tu podkreślić, iż samo ustalenie w umowie o pracę wynagrodzenia w walucie obcej nie oznacza jeszcze, iż musi ono być postawione do dyspozycji w tej właśnie walucie.

Waluta, w jakiej ma zostać wypłacone wynagrodzenie powinna jasno wynikać z umowy o pracę, w przeciwnym bowiem przypadku pracodawca, ma prawo wypłacić wynagrodzenie w polskich złotych.

Przeliczając wynagrodzenie wypłacone w euro, kwotę tego wynagrodzenia w złotówkach pracodawca powinien ustalić na zasadach obowiązujących przy ustalaniu zobowiązań wynikających z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji pracownika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał pracownik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, kursu nie dało się ustalić lub po prostu bank pracownika nie prowadził kursu kupna danej waluty, wówczas przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Podstawa prawna:

- ustawa z 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe (Dz.U. z 2008 r. nr 228, poz. 1506),

- art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),

- art. 358 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.),

- art. 11 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).

Odpowiedź udzielona: 4 maja 2010 r.

Czytaj więcej na PortalFK