PGNiG SA przeprowadza zabieg szczelinowania na złożu gazu niekonwencjonalnego

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA przeprowadziło 9 lipca 2010 roku, w otworze Markowola-1 na koncesji Pionki-Kazimierz, pierwszy w Polsce na tak dużą skalę zabieg szczelinowania ukierunkowany na udokumentowanie niekonwencjonalnego złoża gazu typu tight gas (złoże gazu zaciśniętego). Jeśli zabieg szczelinowania przyniesie pozytywne rezultaty to wkrótce zostaną podjęte prace przygotowujące złoże do eksploatacji.

W przypadku stwierdzenia występowania gazu na tym złożu, jego wydobycie mogłoby się rozpocząć za 3-4 lata.

 

Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego występują w skałach ilastych (shale gas), słabo przepuszczalnych piaskowcach i w skałach węglanowych (tight gas) oraz w pokładach węgla kamiennego (coal-bed methane). Dominującym typem gazu wśród niekonwencjonalnych jest tight gas, np. w Stanach Zjednoczonych stanowi on ponad 20% całkowitych wydobywalnych zasobów gazu ziemnego.

Obecnie stosowana technologia wydobycia gazu niekonwencjonalnego polega na wykonaniu najpierw odwiertu pionowego, a następnie horyzontalnego, potem następuje szczelinowanie: do otworu pompuje się pod dużym ciśnieniem wodę zmieszaną z piaskiem i substancjami chemicznymi. Woda rozsadza podziemne warstwy skał i powstają szczeliny, a gaz poprzez otwór wiertniczy wydostaje się na powierzchnię.

Zabieg szczelinowania w otworze Markowola-1 zostanie przeprowadzony przez firmę Halliburton Company Germany GMBH, Sp. z o.o. oddział w Polsce.

Obszary, na których spodziewane jest występowanie niekonwencjonalnych złóż gazu, związane są w Polsce z czterema prowincjami naftowymi: Gdańską, Lubelską, Małopolską i Wielkopolską.

PGNiG S.A. posiada 13 koncesji poszukiwawczych, na obszarze których możliwe jest występowanie niekonwencjonalnych złóż gazu typu "shale gas". Na 6 kolejnych, zlokalizowanych w rejonie Wielkopolski możliwe jest występowanie złóż typu "tight gas". Na tym terenie PGNiG SA podjęło już pierwsze prace sejsmiczne 2D i 3D. W czwartym kwartale 2010 planowane jest również rozpoczęcie wiercenia kolejnego otworu na Pomorzu w okolicach Gdańska.

Obecnie liderami poszukiwań, rozpoznania i wydobycia gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych na świecie są Stany Zjednoczone i w mniejszym stopniu Kanada, gdzie w wyniku ogromnego zapotrzebowania na gaz ziemny wydobycie ze złóż niekonwencjonalnych przekroczyło już 40% całkowitej produkcji.

Zapotrzebowanie na gaz w Polsce stale rośnie. Obecnie wynosi ono ok. 14 mld m3 rocznie, jednak według prognoz w 2030 roku może przekroczyć 20 mld m3 rocznie. Polska importuje powyżej 60% potrzebnego gazu w przeliczeniu na gaz wysokometanowy.