Tauron wdrożył system zarządzania projektami

Tauron Polska Energia wdrożył system Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) - narzędzie informatyczne pozwalające na optymalizacje procesu zarządzania projektami i portfelami projektów strategicznych w Grupie Tauron, a także na bieżące śledzenie postępów w realizowanych projektach.

- Zapotrzebowanie na system EPM wyniknęło z potrzeby standaryzacji, uporządkowania i scentralizowania zarządzania informacją związaną z dużą ilością inicjatyw projektowych, jakie zostały uruchomione w ramach wdrożenia "Strategii Korporacyjnej dla Grupy TAURON na lata 2008-2012 z perspektywą do roku 2020" - mówi Stanisław Tokarski, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju Tauron Polska Energia. System zapewnia możliwość oceny, analizy i archiwizacji danych o wszystkich projektach strategicznych realizowanych w obrębie Grupy, z możliwością generacji dedykowanych raportów i sprawozdań opisujących poziom zaawansowania projektów z uwzględnieniem takich aspektów jak: harmonogram, budżet, ryzyka, zgodność ze strategią.

We wdrożeniu główny nacisk położono na implementację metodyki PRINCE2. System zapewnia również wsparcie zarządzania projektami na bardzo szczegółowym poziomie operacyjnym. EPM został połączony z funkcjonującym w Tauronie portalem intranetowym w zakresie witryn do zarządzania dokumentacją projektową. Umożliwiło to stworzenie jednolitego środowiska zarządzania informacją zarządczą i operacyjną o wszystkich realizowanych w Grupie inicjatywach projektowych. Obecnie EPM stał się podstawowym narzędziem ewidencjonowania i raportowania danych oraz informacji o realizacji działań w obrębie projektów strategicznych.