Podatek i składki od wynagrodzenia za posiedzenia członków zarządu

Pytanie: Czy członkowie zarządu zatrudnieni na umowę o pracę, płacą składkę zdrowotną z tytułu wynagrodzenia za posiedzenia zarządu?

Odpowiedź: Skoro członkowie zarządu pełnią swe funkcję na podstawie umowy o pracę, to otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenie oraz inne świadczenia zaliczamy do przychodów ze stosunku pracy, które podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Funkcję członka zarządu można pełnić na podstawie:

umowy o pracę,

powołania,

kontraktu menedżerskiego,

umowy zlecenia.

W sytuacji, gdy członek zarządu pełni funkcję na podstawie umowy o pracę, wówczas wypłacane mu z tego tytułu wynagrodzenie na mocy art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy. Kalkulując zaliczkę na podatek dochodowy od takiego przychodu stosujemy stawki procentowe określone w obowiązującej w danym roku skali podatkowej (18% lub 32%) oraz pracownicze koszty uzyskania przychodów, które w roku 2010 wynoszą:

111,25 zł miesięcznie lub

139,06 zł miesięcznie, gdy spełnione są łącznie 4 warunki:

miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,

podatnik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę,

podatnik nie otrzymuje zwrotu kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem gdy zrefundowane koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,

podatnik złoży odpowiednie oświadczenie, że miejsce czasowego lub stałego zamieszkania leży poza miejscowością zakładu pracy, rozumianego jako miejsce świadczenia pracy.

Ponadto, przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy podmiot zatrudniający uwzględnia miesięczną kwotę zmniejszającą podatek, o ile członek zarządu - pracownik złoży oświadczenie PIT-2.

Pamiętajmy, że pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie umowy o pracę jest obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego.

Obowiązek naliczania składek ZUS nie wystąpiłby m.in. wtedy, gdyby członek zarządu pełniłby swą funkcję na podstawie aktu powołania.

Podstawa prawna:

- art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), - art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), - art. 12, art. 22, art. 27b, art. 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Czytaj więcej na Portal FK

Odpowiedź udzielona: 20 lipca 2010 r.