Przedsiębiorstwa energetyczne coraz bardziej odpowiedzialne społecznie

URE przedstawiło wyniki drugich już badań na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw energetycznych. Badania przeprowadzono wśród 50 przedsiębiorstw energetycznych z sektorów elektroenergetyki, gazownictwa i ciepłownictwa. Przedmiotem badania był poziom akceptacji i stan praktycznych wdrożeń idei odpowiedzialność społecznej wśród przedsiębiorstw energetycznych.

Z lektury raportu wynika m.in. że 35% ankietowanych przedsiębiorstw posiada strategię na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu - wzrost o 22 pkt procentowe w porównaniu z ubiegłym rokiem. Na zadane pytania odpowiedzi twierdzącej udzieliły m.in. wszystkie spółki gazownicze. Strategii CSR nie ma 40% ankietowanych, 22% planuje jej powstanie, 3% nie ustosunkowało się do pytania.

8 przedsiębiorstw energetycznych załączyło kopię przyjętej strategii CSR (w ubiegłym roku tylko 2 firmy). Niektóre z firm, które informowały Prezesa URE o braku wyodrębnionej polityki CSR podały, że elementy strategii CSR zawarte są w ogólnej strategii firmy. Jeden z respondentów uważał, że obowiązek przygotowania strategii CSR w obszarze działań "dotyczących wspierania odbiorców wrażliwych spoczywa na instytucjach oraz organach rządowych (.) Jeśli wdrożenie powyższych działań będzie spoczywało na przedsiębiorstwie to jest to możliwe przy założeniu, że Prezes URE wyrazi zgodę na uwzględnienie całkowitych kosztów z tym związanych w przychodzie regulowanym przy kalkulacji taryfy."

Z raportu wynika, że liczniki przedpłatowe są w nikłym stopniu wykorzystywane do zabezpieczenia elementarnej ilości energii odbiorcom wrażliwym społecznie.

Lektura Raportu przynosi interesujące informacje na temat procedur i ilość wyłączeń energii (elektryczność, gaz, ciepło) odbiorcom wrażliwym społecznie. Z podanych informacji wynika, że zjawisko to występuje w skali od 3 141 do 25 255 wyłączeń (odbiorców z grupy taryfowej G - odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych). Żadne przedsiębiorstwo ciepłownicze ani gazownicze nie wskazało na wstrzymanie dostaw z tego tytułu.

 

Najbardziej rozpowszechnioną formą pomocy odbiorcom w 2009 r., podobnie jak w 2008 r., było: rozłożenie należności głównej na raty, rozłożenie należności głównej wraz z odsetkami na raty oraz zawarcie porozumienia o spłacie długu, przy czym dodatkowo stosowano również pomoc w formie rozłożenia odsetek na raty. Ponadto, w stosunku do większej, niż w poprzednio, ilości odbiorców zaniechano windykacji należności. Koszty świadczonej odbiorcom pomocy, które kształtowały się na poziomie od 238 - 300 PLN do ponad 2,7 mln PLN w 2008 r. znacznie wzrosły i wynosiły od 685 - 965 PLN do około 5,7 mln PLN w 2009 r.