Umowa zlecenia a urlop macierzyński

Pytanie: Osoba była naszym pracownikiem do 12 lipca 2010 r. W trakcie zatrudnienia pobierała zasiłek macierzyński i pobiera go nadal do listopada 2010 r. W sierpniu 2010 r. chcemy zawrzeć z tą osobą na 5 dni umowę zlecenia. Czy musimy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) i ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na FP i FGŚP?

Odpowiedź: Nie ma obowiązku naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FGŚP od umowy zlecenia zawartej z byłą pracownicą, która pobiera zasiłek macierzyński.

Obowiązkowo należy natomiast naliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

1. Zakończenie umowy o pracę w trakcie urlopu macierzyńskiego

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.) pracodawca nie ma prawnego obowiązku przedłużać umowy o pracę na czas określony, która ulegnie rozwiązaniu w trakcie urlopu macierzyńskiego. Od dnia zakończenia umowy dalsze świadczenia, tj. zasiłek macierzyński przysługujący za pozostałą część urlopu macierzyńskiego, wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli jednak strony umowy zdecydują się zawrzeć kolejną umowę bezpośrednio po zakończeniu obecnej - urlop będzie udzielany, a zasiłek macierzyński wypłacany na dotychczasowych zasadach.

2. Zawarcie umowy zlecenia z pracownicą pobierającą zasiłek macierzyński a składki na ubezpieczenia

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym reguluje ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), dalej: ustawa systemowa.

Osoby pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy systemowej). Tytułem ubezpieczenia jest sam fakt pobierania zasiłku macierzyńskiego. Składki są finansowane przez budżet państwa za pośrednictwem ZUS (art. 16 ust. 8 ustawy systemowej).

Stosownie do art. 9 ust. 1c ustawy systemowej osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, spełniająca jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania tego zasiłku.

Umowa zlecenia stanowi w takim przypadku tytuł do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a także do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Na mocy art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), zleceniobiorca podlega, bowiem obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, nawet jeżeli umowa zlecenia stanowi jedynie tytuł do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Za zleceniobiorcę, który nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym zleceniodawca nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wynika to z art. 104 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 107 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz art. 9 i 10 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. nr 158, poz. 1121 z późn. zm.).

Podstawa prawna:

- art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.),

- art. 6 ust. 1 pkt 19, do art. 9 ust. 1c i art. 16 ust. 8 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, z późn. zm.),

- art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),

- art. 104 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 107 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.),

- art. 9 i 10 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. nr 158, poz. 1121 z późn. zm.).

Odpowiedź udzielona: 18 sierpnia 2010 r.

Czytaj więcej na Portal FK