Pogarsza się kondycja finansowa polskiego ciepłownictwa

Urząd Regulacji Energetyki opracował raport dot. wyników sektora ciepłowniczego w 2009 r. Przychody sektora ciepłowniczego wyniosły w 2009 r. 14,6 mld zł i były o blisko 9 proc. wyższe niż przed rokiem. O wiele gorszy jest wynik finansowy brutto, którego ujemna wartość wyniosła ponad 319 mln zł i zwiększyła się w ubiegłym roku dwukrotnie.

Najgorszy wynik osiągnęły przedsiębiorstwa z województw: mazowieckiego, śląskiego, pomorskiego i małopolskiego, a dodatni firmy z województw łódzkiego i lubelskiego.

Według URE powodem pogorszenia się wyników finansowych na działalności ciepłowniczej spowodowane było znacznymi podwyżkami cen paliw (miału węgla kamiennego, innych paliw stałych i gazu ziemnego) oraz cen energii elektrycznej w roku 2008.

Na zyski ciepłownictwa wpłynęła także moda na budynki energooszczędne. - W związku z trendem ukierunkowanym na zwiększanie efektywności energetycznej budynków i działaniami termomodernizacyjnymi odbiorców, jak również oszczędnościami odbiorców ciepła, nastąpiło zmniejszenie poboru ciepła, a w konsekwencji niższe przychody przedsiębiorstw ciepłowniczych - napisała w raporcie URE Anna Buńczyk.

W skali kraju największą rentowność bo 1,19 proc. osiągnęły przedsiębiorstwa, które zajmowały się produkcją ciepła oraz jego dystrybucją i obrotem. Najmniejszą rentownością charakteryzowała się działalność ciepłownicza prowadzona przez przedsiębiorstwa przemysłowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Na gorsze wyniki finansowe całego sektora ciepłowniczego wpłynęło też pogorszenie wyników na działalności ciepłowniczej w przedsiębiorstwach wytwarzających ciepło i energię elektryczną w kogeneracji, w których rentowność spadła w 2009 r. o 4 punkty procentowe.

W 2009 r. całkowita moc cieplna zainstalowana u koncesjonowanych wytwórców ciepła i w przedsiębiorstwach ciepłowniczych wynosiła 59 791,5 MW (w 2002 r. - 70 952,8 MW), a osiągalna - 58 431,3 MW (w 2002 r. - 67 285,4 MW).