Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości prywatyzacji PZU SA, 7 lipca

sprawy bieżące.

Poseł Janusz Dobrosz /LPR/:

Otwieram posiedzenie Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. W dniu dzisiejszym mieliśmy zaplanowane posiedzenie, na którym przesłuchany miał zostać były prezes Rady Ministrów Leszek Miller. Jednak w związku z zamachami terrorystycznymi w Londynie nie ma do tego odpowiedniej atmosfery. Członkowie Komisji muszą być skoncentrowani na przesłuchaniu, a dzień dzisiejszy temu nie sprzyja. Wszyscy pamiętamy, jakim symbolem w 1944 r. był dla Polaków Londyn. Było to miasto, które napawało dumą i nadzieją, gdy jako nasz sojusznik broniło się przed hitlerowskimi atakami. W dniu dzisiejszym zginęło wielu londyńczyków, a wielu jest poszukiwanych. Powinniśmy solidaryzować się z nimi. Podejmowane dzisiaj działania w Parlamencie nie powinny budzić dużych emocji. Komisja Śledcza takie emocje budzi. Myślę, że wyrażę pogląd wszystkich tu zebranych, że w dniu dzisiejszym powinniśmy pozostać w zadumie. Marszałek Sejmu zarządził w Sejmie chwilę ciszy. Proponuję zdjąć zaplanowany punkt porządku dziennego. Przesuniemy przesłuchanie premiera Leszka Millera na najbliższy tydzień. Zostało to z nim uzgodnione.

Przystępujemy do głosowania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że Komisja wniosek, aby przesłuchanie premiera Leszka Millera przełożyć na następne posiedzenie przyjęła. Sprzeciwu nie słyszę.

Stwierdzam, że Komisja przyjęła wniosek, aby przesłuchanie premiera Leszka Millera przełożyć na następne posiedzenie.

Uczcijmy teraz minutą ciszy pamięć osób, które ucierpiały w zamachach terrorystycznych w Londynie.

Poseł Jerzy Czepułkowski /SLD/:

Chcę potwierdzić, że członkowie Komisji zgodnie przyjęli wniosek posła Janusza Dobrosza. Przed posiedzeniem Komisji przeprowadziliśmy konsultacje w tej sprawie. Znajdując pełne zrozumienie ze strony świadka premiera Leszka Millera przekładamy posiedzenie poświęcone jego przesłuchaniu na następny tydzień.

Poseł Jan Bury /PSL/:

Wczoraj podczas posiedzenia Komisji zostało zgłoszonych kilka wniosków. Na posiedzeniu było czterech członków Komisji, więc nie chcieliśmy ich rozstrzygać, mimo iż było kworum. Zostały zgłoszone dwa wnioski formalne. W jednym zaproponowano wezwanie na świadka pani Haliny Wasilewskiej-Trenkner, a w drugim zaproponowano wezwanie przed Komisję w formie konfrontacji panów Zdzisława Montkiewicza i Wiesława Kaczmarka. Wczorajsze zeznania pana Wiesława Kaczmarka w istotny sposób odbiegały od tych, które przedstawił pan Zdzisław Montkiewicz.

Poseł Janusz Dobrosz /LPR/:

Dziękuję posłowi Janowi Buremu za zastąpienie mnie w moich obowiązkach w dniu wczorajszym. Nie ma w dniu dzisiejszym atmosfery do decydowania o takich sprawach, jednak Komisja nie ma zbyt dużo czasu. Jesteśmy obligowani terminem złożenia naszego sprawozdania.

Przystępujemy do głosowania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że Komisja wnioski, aby przesłuchać panią Halinę Wasilewską-Trenkner i dokonać konfrontacji panów Zdzisława Montkiewicza i Wiesława Kaczmarka przyjęła. Sprzeciwu nie słyszę.

Stwierdzam, że Komisja przyjęła powyższe wnioski.

Przesłuchanie tych osób nastąpi w przyszłym tygodniu. Moglibyśmy także przeprowadzić spotkanie z prokuratorami Prokuratury Gdańskiej.

Poseł Jerzy Czepułkowski /SLD/:

Czy w związku z tym w czwartek odbędzie się przesłuchaniu trzech osób, o których przesłuchaniu Komisja wcześniej postanowiła? Poseł Cezary Grabarczyk zgłosił wniosek o przesłuchanie pana Jarosława Pawlika.

Poseł Janusz Dobrosz /LPR/:

Moglibyśmy dokonać szybkiego przesłuchania tych osób. Pomyślimy także o wniosku, który zgłaszał poseł Cezary Grabarczyk. Jesteśmy jednak w sytuacji, w której nie mamy zbyt wiele czasu.

Poseł Jerzy Czepułkowski /SLD/:

Zostały więc przyjęte wnioski, ale o planie przesłuchań zadecyduje w dniu jutrzejszym Prezydium Komisji.

Poseł Przemysław Gosiewski /PiS/:

Rozumiem, że kompetencją Prezydium jest ułożenie terminarza posiedzeń Komisji. Będziemy oczekiwali na informacje w tym zakresie. Do kiedy Prezydium Komisji widzi możliwość przesłuchiwania świadków? Czy przyszły tydzień ma zamknąć ten etap prac Komisji?

Poseł Janusz Dobrosz /LPR/:

Musimy tę kwestię rozstrzygnąć w przyszłym tygodniu. Jest to sprawa naszej wewnętrznej dyscypliny. Każdy z nas ma określony dorobek, jeśli chodzi o pewne wątki śledztwa. Wszyscy mamy ambicje, żeby było to sprawozdanie całej Komisji bez odrębnych konkurencyjnych raportów. Oczywiście do każdego raportu jest dołączany suplement w postaci załączników. Na razie jesteśmy w sytuacji takiej, że w wyniku dużej liczby zgłoszonych wniosków możemy nie dostarczyć marszałkowi Sejmu raportu w ostatnim dniu posiedzenia Sejmu.

Poseł Cezary Grabarczyk /PO/:

Proponuję, żeby przed jutrzejszym posiedzeniem Prezydium Komisji została sporządzona lista ekspertyz, które zostały zlecone przez Komisję, aby na tym posiedzeniu można było ją uzupełnić i zlecić niezbędne ekspertyzy, które będą nam potrzebne do sporządzenia ostatecznego sprawozdania.

Poseł Jerzy Czepułkowski /SLD/:

Chodzi także o ekspertyzę na temat kontynuacji lub dyskontynuacji prac naszej Komisji.

Poseł Przemysław Gosiewski /PiS/:

Komisja przesłucha w charakterze świadka premiera Leszka Millera. Rozmawialiśmy już, że Komisja powinna otrzymać protokoły z posiedzeń Rady Ministrów, z których została zdjęta klauzula "zastrzeżone". Inaczej będziemy mieć problem z zadawaniem pytań premierowi Leszkowi Millerowi ze względu na ustalenia i decyzje Rady Ministrów. Jeżeli zostanie utrzymana ta klauzula, powstanie problem zadania pytań, które są niezmiernie istotne. Przebieg posiedzenia Rady Ministrów pokazywał na bardzo istotne nieprawidłowości w procesie prywatyzacji PZU SA. Proszę, aby Prezydium Komisji rozważyło możliwość zwrócenia się do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o zdjęcie tej klauzuli lub o przesłuchanie Leszka Millera z wyłączeniem jawności, aby zadać mu pytania, które wynikają z protokołów z posiedzeń Rady Ministrów.

Poseł Marek Pol /UP/:

Oczywiście możliwość zdjęcia klauzuli poufności ze stenogramów obrad rządu istnieje. Możemy się o to zwrócić do szefa Kancelarii, ponieważ to do niego należy podjęcie decyzji. Może on uznać, że niczemu nie szkodzi ujawnienie takiego dokumentu i klauzula zostanie zdjęta. Może też uznać, że nie można ujawnić dokumentu i wówczas częściowe przesłuchanie premiera na posiedzeniu niejawnym jest uzasadnione.

Poseł Jerzy Czepułkowski /SLD/:

Tajne posiedzenia Rady Ministrów, którym przewodniczył premier Leszek Miller, nie były decydujące dla procesu prywatyzacji. Proces ten dokonał się już w sensie formalnym. Posiedzenia te były decydujące dla wychodzenia z pata, który powstał w związku z niemożliwością wykonania umów w dalszym ciągu obowiązujących. Uważam, że z tym wnioskiem powinniśmy poczekać do czasu przesłuchania premiera. Znamy protokoły z posiedzeń Rady Ministrów. Jestem przekonany, że możemy wprost zadawać pytania premierowi Leszkowi Millerowi. Jeżeli będzie on uważał, że udzielenie odpowiedzi na niektóre z zadanych mu pytań wymaga klauzuli tajności, formuły posiedzenia zamkniętego, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tej części posiedzenie utajnić. Proponuję dzisiaj nie przesądzać tej kwestii.

Poseł Ryszard Tomczyk /SLD/:

Proszę, żeby dyskusja skończyła się w tym momencie. W związku z wydarzeniami w Londynie proszę o zamknięcie dzisiejszego posiedzenia. Pozostałe problemy zostaną omówione w przyszłym tygodniu.

Poseł Janusz Dobrosz /LPR/:

Myślę, że wszystkie kwestie formalne zostały już wyjaśnione. Zamykam posiedzenie Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.