Sfinks kupi sieć pizzerii Da Grasso za nawet 40 mln zł

Spółka restauracyjna Sfinks Polska podpisała umowę przedwstępną na zakup udziałów spółki Da Grasso, podała spółka w poniedziałkowym komunikacie. Pierwsza rata płatności to 20 mln zł, ale wartość transakcji może wzrosnąć do 40 mln zł. Po przejęciu sieci liczącej ok. 180 lokali, Sfinks będzie największa firmą restauracyjną z segmentu casual dining w Polsce pod względem liczby zarządzanych placówek.

"Przedmiotem Umowy Przedwstępnej jest określenie zasad przeniesienia na Sfinks Polska własności 100% udziałów w kapitale zakładowym Da Grasso tj. 308.224 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy" - czytamy w komunikacie.

Ostateczna umowa przeniesienia własności udziałów zostanie zawarta w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 stycznia 2010 r., z zastrzeżeniem spełnienia 10 warunków zawieszających, podano także.

"Cena sprzedaży wszystkich udziałów Da Grasso będzie się składać z dwóch części: pierwsza część ceny sprzedaży udziałów wynosi 20.000.000,00 zł i jej płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy Przyrzeczonej. Własność udziałów będących przedmiotem Umowy Przyrzeczonej przejdzie na Sfinks Polska z chwilą zapłaty pierwszej części ceny sprzedaży" - czytamy dalej.

Płatność drugiej części ceny sprzedaży udziałów zależy od sukcesu Da Grasso, a podstawą rozliczeń drugiej części ceny sprzedaży są roczne zaudytowane rachunki przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej za lata 2010 - 2014.

"Wysokość drugiej części wynagrodzenia jest ustalana na podstawie tzw. Wyniku, który jest zdefiniowany jako suma przepływów operacyjnych z kolejnych lat pomniejszona o kwotę określoną przez strony w umowie. W roku obrotowym, w którym wynik przekroczy 20 mln zł wspólnicy Da Grasso są uprawnieni do otrzymania 2/3 nadwyżki Wyniku w formie tzw. zaliczki na drugą część ceny" - czytamy dalej.

Suma zaliczek rozliczanych narastająco za wszystkie ujęte w umowie lata obrotowe nie może przekroczyć 20 mln zł, podano także.

Sfinks przejmie spółkę po przeprowadzeniu due dilligence, które rozpocznie się w październiku i potrwa dwa miesiące oraz spełnieniu się pozostałych warunków formalno-prawnych wymienionych w umowie.

Da Grasso to największa sieć pizzerii w Polsce. Pierwsza restauracja została otwarta pod koniec lat 90-tych, a obecnie w ramach sieci działa już 176 pizzerii oraz 4 restauracje w 114 miastach Polski. Placówki są prowadzone na zasadach franczyzy.

Sfinks Polska zarządza obecnie 112 restauracjami, w tym siecią 97 restauracji Sphinx (segment casual dining) zlokalizowanych w całej Polsce i za granicą, 10 restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i 5 restauracjami WOOK (segment casual dining).

Spółka Sfinks miała 21,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2009 roku wobec 1,48 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 90,73 mln zł wobec 104,00 mln zł rok wcześniej.