Program Phare 2000 - Krajowy Program Rozwoju Eksportu, Program Promocji Eksportu

Program Promocji Eksportu jest realizowany w ramach programu Phare 2000 Krajowy Program Rozwoju Eksportu (PL 0003.12) zgodnie z Memorandum Finansowym podpisanym w grudniu 2000 r. pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Komisją Europejską. Program Krajowy Rozwój Eksportu wykorzystuje doświadczenia i rezultaty poprzednich programów promocji eksportu EXPROM I i EXPROM II wdrażanych w latach 1993- 2000.

Program Phare 2000 - Krajowy Program Rozwoju Eksportu, Program Promocji Eksportu

Program Promocji Eksportu jest realizowany w ramach programu Phare 2000 Krajowy Program Rozwoju Eksportu (PL 0003.12) zgodnie z Memorandum Finansowym podpisanym w grudniu 2000 r. pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Komisją Europejską. Program Krajowy Rozwój Eksportu wykorzystuje doświadczenia i rezultaty poprzednich programów promocji eksportu EXPROM I i EXPROM II wdrażanych w latach 1993- 2000.

Jednostką Wdrażającą program PL 0003.12 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działająca pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) usytuowanego w Ministerstwie Gospodarki (MG).

Program Promocji Eksportu ustanowił Fundusz Dotacji dla przedsiębiorców na współfinansowanie kosztów działań eksportowych realizowanych przez małych i średnich przedsiębiorców (MSP).

Cele Programu i priorytety na lata 2001-2003

Cele programu i jego priorytety dotyczą wspierania rozwoju eksportu sektora MSP. Do jego głównych spodziewanych wyników i efektów należą:

wyższe od średniej regionu wskaźniki rozwoju przedsiębiorstwa u beneficjentów programu po upływie 18 miesięcy od udzielenia pomocy,

wzrost obrotów i wzrost wartości sprzedaży eksportowej beneficjentów po dwóch latach od udzielenia pomocy,

zwiększenie liczby rynków eksportowych i liczby kontrahentów zagranicznych beneficjentów po upływie dwóch lat od udzielenia pomocy,

zwiększenie powiązań eksportujących MSP z krajowymi i zagranicznymi partnerami, prowadzące do zwiększenia wartości dodanej dla gospodarki regionu.

Kwota finansowania

Budżet Funduszu Dotacji wynosi 2,5 mln euro ze środków Unii Europejskiej oraz 0,25 mln euro z budżetu Państwa.

Wysokość przyznawanej dotacji

Obowiązują następujące limity kwot dotacji na indywidualne projekty, które mogą być współ- finansowane w ramach Programu:

kwota minimalna: 1.500 euro

kwota maksymalna: 10.000 euro

Ponadto, dotacja nie może przekroczyć 60% kwalifikowanych kosztów netto (patrz także punkt 2.1.4 poniżej). Pozostała część kosztów projektu musi być finansowana ze środków wnioskodawcy.

Zasady Dotyczące Zaproszenia Do Składania Wniosków

Niniejsze Wytyczne, określają podstawowe zasady składania i oceny wniosków oraz realizacji projektów współfinansowanych z Programu Promocji Eksportu, zgodnie z "Vademecum Zarządzania Dotacjami" przyjętym przez Komisję Europejską w 1998 r. Pomoc udzielana w ramach Programu Promocji Eksportu jest zgodna z zapisami Ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców z dn. 30 czerwca 2000 r. oraz Ustawy o finansach publicznych z dn. 26 listopada 1998 r.

Kryteria Kwalifikacyjne

Istnieją trzy kategorie kryteriów udziału w programie. Dotyczą one:

wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o dotację,

kategorii działań, na które może być przyznana dotacja,

kategorii kosztów, możliwych do dofinansowania z funduszu dotacji.

Wymagania wobec wnioskodawców: kto może ubiegać się o dotację

Wnioskodawca ubiegający się o dotację musi spełniać następujące kryteria:

być małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej ,

być eksporterem towarów pochodzenia krajowego w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny lub usług,

być eksporterem towarów, które nie podlegają ograniczeniom lub zakazom zgodnie z Ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,

mieć siedzibę na terenie Polski,

być bezpośrednio odpowiedzialnym za przygotowanie i wdrożenie projektu eksportowego (nie może pełnić roli pośrednika),

mieć odpowiednie środki finansowe zapewniające płynną i terminową realizację działań oraz funkcjonowanie firmy w dłuższym okresie czasu,

posiadać doświadczenie i umiejętności zarządzania przedsięwzięciem odpowiadającym wielkości projektu, na który składany jest wniosek o dotację.

Potencjalni wnioskodawcy nie są uprawnieni do ubiegania się o dotację, jeżeli:

ogłoszona została wobec nich decyzja o upadłości lub są w trakcie rozwiązywania działalności, znajdują się pod zarządem komisarycznym, przystąpili do postępowania układowego z wierzycielami, zawiesili prowadzenie działalności lub znajdują się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,

prowadzone jest w stosunku do nich postępowanie upadłościowe,

zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo związane z działalnością zawodową,

są winni poważnego wykroczenia w zakresie działalności zawodowej, potwierdzonego w dowolny sposób, który uznany zostanie za uzasadniony,

posiadają zaległości z tytułu płatności składki na ubezpieczenia społeczne,

posiadają zaległości z tytułu płatności obowiązujących podatków,

stwierdzone zostaną wobec nich nieprawidłowości w udzielaniu wymaganych informacji, warunkujących uczestnictwo w Programie Promocji Eksportu,

stwierdzono, iż w istotny sposób nie spełnili zobowiązań wynikających z innych umów zawartych w ramach innych programów pomocowych Unii Europejskiej,

stwierdzono, że próbowali wejść w posiadanie poufnych informacji lub wpłynąć na decyzję komisji lub Jednostki Kontraktującej w trakcie procesu oceny wniosków w bieżącym lub poprzednich zaproszeniach do składania wniosków o dotacje,

na realizację działań objętych wnioskiem otrzymali pomoc z innych programów pomocy publicznej.

Współuczestnictwo i wybór partnerów

Wnioskodawcy muszą składać wnioski samodzielnie. Wnioski złożone w konsorcjum z innymi organizacjami zostaną odrzucone.

Wymagania dotyczące projektów podlegających dofinansowaniu

Wielkość projektów

Wartość projektów:

Nie ma żadnych ograniczeń co do całkowitej wartości realizowanego projektu, jednakże wartość przyznanej dotacji musi być zgodna z limitami (minimalnym i maksymalnym) określonymi w pkt. I.1.3 niniejszych Wytycznych.

Okres realizacji:

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 8 miesięcy.

Objęte sektory

Rozwój eksportu sektora prywatnego.

Obszar geograficzny

Działania objęte projektem mogą być realizowane we wszystkich krajach świata.

Rodzaj działań

Wszystkie zgłaszane wnioski muszą dotyczyć realizacji kwalifikowanych działań eksportowych, opisanych poniżej.

Działania eksportowe uznaje się za kwalifikowane, jeżeli są wykonywane przez akredytowanych wykonawców - firmy doradcze akredytowane przez Jednostkę Kontraktującą do realizacji działań eksportowych na rzecz wnioskodawców w ramach Funduszu Dotacji Programu Promocji Eksportu.

Lista akredytowanych wykonawców jest dostępna w Internecie na stronach PARP pod adresem: http://www.parp.gov.pl W przypadku wybranych usług, jak zaznaczono poniżej, dopuszcza się możliwość ich realizacji przez wykonawców spoza listy firm akredytowanych. Wszystkie te przypadki zostały szczegółowo opisane w punkcie 2.1.4.

Akredytacja wykonawców będzie prowadzona do 30 sierpnia 2002 r. Informacje na temat zasad akredytacji wykonawców oraz dokumenty aplikacyjne dla potencjalnych wykonawców są dostępne w Internecie na stronach Jednostki Kontraktującej.