Program PHARE 2000 - Krajowy Program Rozwoju Eksportu, Program "Wprowadzenie do eksportu"

Program "Wprowadzenie do eksportu" realizowany jest w ramach programu Phare 2000 - Krajowy Program Rozwoju Eksportu (PL0003.12), zgodnie z Memorandum Finansowym podpisanym w grudniu 2000 r. pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Komisją Europejską. Program "Wprowadzenie do eksportu" wykorzystuje doświadczenia i rezultaty poprzednich programów promocji eksportu EXPROM I i EXPROM II wdrażanych w latach 1993- 2000.

Program PHARE 2000 - Krajowy Program Rozwoju Eksportu, Program "Wprowadzenie do eksportu"

Program "Wprowadzenie do eksportu" realizowany jest w ramach programu Phare 2000 - Krajowy Program Rozwoju Eksportu (PL0003.12), zgodnie z Memorandum Finansowym podpisanym w grudniu 2000 r. pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Komisją Europejską. Program "Wprowadzenie do eksportu" wykorzystuje doświadczenia i rezultaty poprzednich programów promocji eksportu EXPROM I i EXPROM II wdrażanych w latach 1993- 2000.

Jednostką Kontraktującą Program PL0003.12 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działająca pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) usytuowanego w Ministerstwie Gospodarki (MG).

Program "Wprowadzenie do eksportu" ustanowił Fundusz Dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na współfinansowanie kosztów uczestnictwa w szkoleniu "Studium ABC eksportu dla MSP", składającym się z dwóch modułów: Marketing eksportowy oraz Transakcje eksportowe.

Cel Programu i priorytety na lata 2001-2003

Głównym celem Programu jest wspieranie rozwoju eksportu MSP poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach w zakresie prowadzenia działalności eksportowej.

Kwota finansowania

Całkowita kwota wsparcia w ramach niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o dotację wynosi 1mln euro.

Wysokość przyznawanej dotacji

Obowiązuje następująca maksymalna kwota dotacji dla wnioskodawcy, która może być udzielona w ramach Programu "Wprowadzenie do eksportu":

kwota maksymalna: 1.000 euro dla jednego wnioskodawcy.

Dotacja nie może przekroczyć jednak 60% kwalifikowanych kosztów netto szkolenia (patrz p. 2.1.4 poniżej). Pozostała część kosztów szkolenia musi być finansowana ze środków wnioskodawcy.

Zasady dotyczące zaproszenia do składania wniosków

Niniejsze Wytyczne określają podstawowe zasady składania wniosków i uczestnictwa w programie szkoleniowym, zgodnie z "Vademecum Zarządzania Dotacjami" przyjętym przez Komisję Europejską w 1998 r. Pomoc udzielana w ramach Programu jest zgodna z zapisami Ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców z dn. 30 czerwca 2000 r. oraz Ustawy o finansach publicznych z dn. 26 listopada 1998 r.

Kryteria dotyczące możliwości udziału w Programie

Istnieją trzy kategorie kryteriów udziału w Programie. Dotyczą one w szczególności:

charakterystyki wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o dotację,

kategorii programu szkoleniowego, na który może zostać przyznana dotacja,

kategorii kosztów, możliwych do dofinansowania ze środków dotacji.

Wymagania wobec wnioskodawców: kto może ubiegać się o dotację

Wnioskodawca ubiegający się o dotację musi spełniać następujące kryteria:

być małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej,

mieć siedzibę na terenie Polski,

bezpośrednio uczestniczyć w programie szkoleniowym.

Potencjalni wnioskodawcy nie są uprawnieni do ubiegania się o dotację, jeżeli:

ogłoszona została wobec nich decyzja o upadłości lub są w trakcie rozwiązywania działalności, znajdują się pod zarządem komisarycznym, przystąpili do postępowania układowego z wierzycielami, zawiesili prowadzenie działalności lub znajdują się w podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,

prowadzone jest w stosunku do nich postępowanie upadłościowe,

zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo związane z działalnością zawodową,

są winni poważnego wykroczenia w zakresie działalności zawodowej, potwierdzonego w dowolny sposób, który uznany zostanie za uzasadniony,

stwierdzone zostaną wobec nich nieprawidłowości w udzielaniu wymaganych informacji, warunkujących uczestnictwo w Programie "Wprowadzenie do Eksportu",

stwierdzono, iż w istotny sposób nie spełnili zobowiązań wynikających z innych umów zawartych w ramach innych programów pomocowych Unii Europejskiej,

stwierdzono, że próbowali wejść w posiadanie poufnych informacji lub wywrzeć wpływ na komisję lub zapraszającego do składania wniosków o dotację w trakcie procesu oceny wniosków w bieżącym lub poprzednich zaproszeniach do składania wniosków o dotację,

na uczestnictwo w szkoleniu będącym przedmiotem wniosku otrzymali pomoc z innych programów pomocy publicznej.

Współuczestnictwo i wymagania wobec partnerów

Wnioskodawcy muszą składać wnioski samodzielnie. Wnioski złożone w konsorcjum z innymi przedsiębiorcami zostaną odrzucone.

Wymagania dotyczące szkoleń podlegających finansowaniu

Wielkość realizowanych działań

Kwota: nie ma ograniczeń co do całkowitej wartości realizowanego programu szkoleniowego, jednakże kwota dotacji musi być zgodna z maksymalnym limitem określonym w p. I.1.3.

Okres realizacji: realizacja programu szkoleniowego obejmującego dwa moduły szkoleniowe wyniesie maksymalnie 96 godzin efektywnego szkolenia i będzie trwała maksymalnie 5 miesięcy. Szkolenia powinny zostać zakończone do dn. 31 sierpnia 2003 r.

Objęte sektory

Rozwój eksportu sektora prywatnego.

Obszar geograficzny

Działania muszą być realizowane na terenie RP.

Rodzaj działania

Dotacji udziela się na współfinansowanie kosztów uczestnictwa w szkoleniu "Studium ABC eksportu dla MSP" składającym się z dwóch modułów tematycznych: "Marketing eksportowy" oraz "Transakcje eksportowe". Program ramowy modułów szkoleniowych podany jest w Załączniku A do niniejszych Wytycznych oraz jest dostępny w na stronach internetowych Jednostki Kontraktującej pod adresem: http://www.parp.gov.pl.

Szkolenia uznaje się za kwalifikowane, jeżeli są zorganizowane i przeprowadzone przez firmy szkoleniowe akredytowane przez Jednostkę Kontraktującą do przeprowadzania szkoleń na rzecz uczestników Programu "Wprowadzenie do eksportu".

Lista akredytowanych wykonawców - firm szkoleniowych oraz informacja na temat ich oferty szkoleniowej są dostępne na stronach internetowych Jednostki Kontraktującej pod adresem: http://www.parp.gov.pl.

Akredytacja firm szkoleniowych będzie prowadzona do dnia 30 sierpnia 2002 r. Informacje na temat zasad akredytacji wykonawców oraz dokumenty aplikacyjne dla potencjalnych wykonawców są dostępne na stronach internetowych Jednostki Kontraktującej pod adresem: http://www.parp.gov.pl.

Następujące rodzaje działań nie są uznane jako kwalifikowane:

Szkolenie z innego zakresu niż program określony w Załączniku A do niniejszych Wytycznych,

Szkolenie zrealizowane przez wykonawcę spoza listy firm akredytowanych.

Liczba wniosków złożonych przez jednego wnioskodawcę

Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek. Liczba pracowników przedsiębiorstwa uczestniczących w szkoleniach nie jest limitowana, jednakże suma przyznanej dotacji musi być mniejsza lub równa 1.000 euro.