Kto może wystawić obowiązkowe świadectwo energetyczne budynku?

Od 1 stycznia 2009 r. każdy budynek oddawany do użytku lub podlegający zbyciu lub wynajmowi powinien mieć sporządzoną charakterystykę energetyczną. Jest to świadectwo, z którego wynika, z jakim zużyciem energii w związku z użytkowaniem budynku należy się liczyć. Takie świadectwa mogą wystawić tylko osoby posiadające określone przepisami uprawnienia.

O wymogu uzyskania świadectwa energetycznego dla budynków i lokali mieszkalnych pisaliśmy w numerze 60 Gazety Podatkowej z 28 lipca 2008 r. ("Kupując mieszkanie w nowym roku poznasz jego energooszczędność"). W niniejszym artykule wskazujemy, do kogo można będzie się zwrócić o wystawienie takiego dokumentu oraz jak nabyć uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych.

Sporządzenie obowiązkowego świadec-twa charakterystyki energetycznej budynku można zlecić tylko osobie, która ma do tego odpowiednie uprawnienia. Prawo budowlane przewiduje trzy sposoby ich nabycia. Cechy wspólne, jakie musi posiadać osoba sporządzająca świadectwo, to posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, ukończenie co najmniej studiów magisterskich (nie wystarczy więc sam tytuł inżyniera) oraz niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwa skarbowe.

Taka osoba może wystawić świadectwo energetyczne, jeśli:

1) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo

2) odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, albo

3) ukończyła, nie mniej niż roczne, studia podyplomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

Osoby z grupy pierwszej - a więc posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej nie mają obowiązku odbywania szkolenia ani zdawania egzaminu przed ministrem budownictwa.

Z kolei studia podyplomowe, których ukończenie jest równorzędne z odbyciem szkolenia i zdaniem egzaminu przed ministrem budownictwa można ukończyć tylko na takim wydziale szkoły wyższej, którego program studiów podyplomowych w tej specjalności został zaakceptowany przez ministra. Wykaz szkół wyższych spełniających ten warunek znajduje się na stronie internetowej ministerstwa infrastruktury.

Szybszym niż odbywanie studiów podyplomowych sposobem nabycia uprawnień do wystawiania świadectw energetycznych budynków jest odbycie szkolenia, a następnie zdanie egzaminu przed ministrem budownictwa. Należy przy tym nadmienić, że same szkolenia nie są prowadzone przez ministerstwo. Program takiego szkolenia określony jest w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania szkolenia. Powinno się ono składać co najmniej z 50 godzin wykładów (część teoretyczna) oraz 8 godzin ćwiczeń (część praktyczna). Po ukończeniu szkolenia można przystąpić do egzaminu. Egzamin ma dwie części. Pierwsza, pisemna ma formę testu jednokrotnego wyboru (80 pytań) i trwa 120 minut. Obejmuje sprawdzenie znajomości zagadnień zawartych w programie egzaminu, którego zakres określa załącznik do wspomnianego rozporządzenia. Należy udzielić pozytywnej odpowiedzi na minimum 60 pytań. Druga, praktyczna część egzaminu trwa 180 minut i sprawdza umiejętność sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. Osoby, które zdadzą egzamin zostaną wpisane do rejestru prowadzonego w formie elektronicznej przez ministra właściwego do spraw budownictwa. Komunikaty o terminach egzaminów mają być ogłaszane na stronie internetowej ministerstwa.

Przepisy określają także maksymalną wysokość opłat za szkolenie oraz za egzamin. Szkolenie nie może kosztować więcej niż 70%, natomiast egzamin - więcej niż 50% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym ich przeprowadzenie. Nie określono natomiast cen za sporządzenie świadectw energetycznych - te ukształtuje rynek.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.01.2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (.) (Dz. U. nr 17, poz. 104)