Wiedźmin Edycja Rozszerzona - często zadawane pytania

Lista często zadawanych pytań i rozwiązania najpopularniejszych problemów dotyczących instalacji rozszerzenia do gry Wiedźmin. Warto przeczytać przed instalacją. Document in polish and english.
Frequently asked questions in english are listed here

Jak zainstalować Patcha 1.4?


1. Ściągnij Patcha The Witcher (Wiedźmin): Enhanced Edition Upgrade

2. Ściągnij paczkę/paczki języków (każda zajmuje około 500 MB)

polski pakiet językowy

English language pack

Czech and Slovak language pack

Spanish language pack

Russian language pack

French language pack

Italian language pack

Hungarian language pack

German language pack

3. Zbierz powyższe pliki w tym samym folderze

4. Uruchom instalację Patcha (Uruchom plik TWEE_upgrade.exe)

5. Ciesz się Edycją Rozszerzoną!

6.(Opcjonalne) Ściągnij dodatkowy kontent i płyty audio

Bonus pack po polsku

Bonus pack in english USA

Bonus pack in english UK

Bonus pack in german

Bonus pack in spanish

Bonus pack in italian

Bonus pack in french

Bonus pack in czech

Bonus pack in russian

Bonus pack in hungarian

Soundtracks

Nie umiem ściągnąć plików ER

Aby ściągnąć pliki ER, należy kliknąć przycisk 'ŚCIĄGNIJ', na stronie która pojawi się po kliknięciu w linki umieszczone na stronie domowej.

Proces instalacji Patcha nie odpowiada, czy komputer się zawiesił?

Proces "Modyfikowania plików gry" może trwać od 30 minut do 4 godzin, w zależności od systemu operacyjnego i konfiguracji sprzętowej komputera (na systemie Windows Vista zachodzi to szybciej). Podczas jego trwania, proces w menadżerze zadań będzie miał status "Nie odpowiada" - jest to całkowicie normalne, nie należy go zamykać. Przerwanie tego procesu spowoduje uszkodzenie zainstalowanej wersji gry i będzie wymagało jej re-instalacji w celu ponownego uruchomienia Patcha.

Przerwałem instalację Patcha, co teraz?

Niestety, proces instalacji Patcha nieodwracalnie modyfikuje zasoby gry. Jeżeli z jakichś przyczyn został on przerwany, należy ponownie zainstalować grę, a potem uruchomić instalację Patcha.

Posiadam 64-bitowy system Windows XP, proces instalowania się nie kończy.

Na komputerach z systemem Windows XP 64 bit mogą wystąpić problemy podczas instalacji. Proces "modyfikowania plików gry" nie może się zakończyć. Aby temu zapobiec, należy uruchomić TWEE_Upgrade.exe w trybie zgodności z systemem Windows 95 (W tym celu należy kliknąć PPM na pliku, wejść we właściwości.

Po wybraniu polskich dialogów gra powraca do Windowsa.

Po ściągnięciu kilku paczek językowych (w tym polskiej) i wybraniu wszystkich z wyjątkiem polskiej podczas instalacji, w opcjach będzie możliwy wybór polskich dialogów (choć de facto ich nie ma). Wybranie ich i uruchomienie gry spowoduje błąd i powrót do Windowsa. W tej sytuacji należy doinstalować polskie dialogi (poprzez uruchomienie pliku TWEE_Polish_language_pack.exe).

Zainstalowałem dodatkową paczkę językową, ale nie pojawiły mi się dodatkowe napisy w opcjach.

Napisy znajdują sie tylko w pliku TWEE_Upgrade.exe. Jeżeli więc podczas pierwszego patchowania odznaczymy jakieś napisy i pliki dialogowe, np. angielskie, i później zainstalujemy angielskie dialogi korzystając z paczki językowej (TWEE_English_language_pack.exe), to napisy dalej nie będą dostępne. W tej sytuacji należy uruchomić jeszcze raz TWEE_Upgrade.exe.

Ściągnąłem paczki języków / dodatkowe przygody, ale instalator ich nie wykrywa.

Upewnij się, że wszystkie ściągnięte pliki znajdują się w tym samym folderze i mają swoje oryginalne nazwy.

Czy do instalacji Patcha, konieczne jest połączenie z Internetem ?

Tak, podczas całego procesu instalacji konieczne jest połączenie z Internetem, w celu weryfikacji poprawności rejestracji. W tym czasie nie są pobierane żadne prywatne dane z komputera użytkownika.

Czy Patcha należy instalować na komputerze, na którym aktywowana była gra?

Tak, Patcha należy instalować na komputerze, na którym aktywowana była gra, gdyż odwołuje się on do wpisów w rejestrze.

Czy firewall / program antywirusowy może wpłynąć na proces instalacji?

A: Przed rozpoczęciem instalacji, zalecane jest wyłączenie wszelkich programów antywirusowych/firewalli.The Witcher: Enhanced Edition - Frequently Asked Questions

Q: How do I install the v. 1.4 patch?

A: 1. Download the patch file.

The Witcher (Wiedźmin): Enhanced Edition Upgrade

2. Download the language pack(s) - approx. 500 MB each.

polski pakiet językowy


English language pack


Czech and Slovak language pack


Spanish language pack


Russian language pack


French language pack


Italian language pack


Hungarian language pack


German language pack


3. Place all downloaded files in a single directory.

4. Install the Patch (double-click on TWEE_upgrade.exe).

5. Enjoy the Enhanced Edition :)

6.(Optional) Download bonus content & soundtrack.

Bonus pack po polsku


Bonus pack in english USA


Bonus pack in english UK


Bonus pack in german


Bonus pack in spanish


Bonus pack in italian


Bonus pack in french


Bonus pack in czech


Bonus pack in russian


Bonus pack in hungarian


Soundtracks


Q: I don't know how to download files

A: To download files, you have to press 'SCIAGNIJ' button or the link above the description, on the page that will appear after clicking links on our page.

Q: The Patch installation process is not responding. Has my PC crashed?

A: The process of "modifying game files" can last anywhere from 30 minutes to 4 hours depending on your operating system and hardware (it runs faster on Windows Vista). Throughout the installation process, Task Manager will show its status as "Not responding." That's absolutely normal. Do not end the task or the process. Aborting the process will damage the installed game and necessitate reinstallation of both the game and the patch.

Q: I aborted the patch installation. What now?

A: Unfortunately the patch installation process irreversibly modifies game files. If you aborted it for any reason, you must reinstall the game and then rerun the patch installation.

Q: I have the 64-bit version of Windows XP and the installation process never runs to completion.

A: Installation might be a problem with the 64-bit version of Windows XP. The process of "modifying game files" may not run to completion. To avoid this, run TWEE_Upgrade.exe in Windows 95 compatibility mode (right-click on the file and go to the file properties, then the "Compatibility" tab).

Q: The game exits to Windows after I choose Polish dialogues.

A: After you download a few language packs (including Polish) and select all except the Polish language during patch installation, the main menu will show Polish dialogues as a selectable option (even though they are not present). Choosing Polish dialogues and running the game will generate an error and cause the game to exit to Windows. You can correct this situation by installing the Polish dialogues (to do so, run TWEE_Polish_language_pack.exe).

Q: I've installed additional language packs but my Game Options show no additional subtitles.

A: The subtitles are located only in TWEE_Upgrade.exe. If you deselected any subtitles and dialogue files (e.g. English) during the initial patch installation and then installed the dialogues using the relevant language pack (e.g. TWEE_English_language_pack.exe), the subtitles will still be unavailable. To correct this, run TWEE_Upgrade.exe once again.

Q: I've downloaded the language packs/additional adventures, but the installer fails to detect them.

A: Make sure that all downloaded files are located in a single source directory and that they all have their original names.

Q: Do I need to be on-line during patch installation?

A: Yes, you must be on-line throughout the installation process so that your registration data can be verified. No private data is taken from your computer during this process.

Q: Do I have to install the patch on the same computer I used to activate the game?

A: Yes, you must install the patch on the same computer you used to activate the game because the verification process must be able to reference the necessary registry entries.

Q: Can firewall/antivirus software affect the installation process?

A: We strongly suggest that you exit all antivirus/firewall programs before initiating patch installation.