Elektroniczne zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego

Od 8 września 2016 r. weszły w życie zmiany w prawie, które pozwolą na usprawnienie i przyspieszenie procesu odzyskiwania wierzytelności, w tym np. alimentów lub zaległości podatkowych.

Dzięki uruchomieniu przez KIR obsługi wierzytelności z rachunków bankowych, funkcjonującej w ramach systemu Ognivo, zajęcia ? dotychczas wymagające wymiany dokumentów w wersji papierowej ? będą odbywać się w sposób elektroniczny.

Nowy tryb zajęcia wierzytelności, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, wprowadza Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy ? Kodeks cywilny, ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 8 września 2016 r. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu teleinformatycznego do obsługi zajęć wierzytelności z rachunku bankowego jest KIR. Ustawa nakłada obowiązek uczestniczenia w systemie 

na banki, komorników sądowych oraz administracyjne organy egzekucyjne, jak ZUS, urzędy skarbowe, izby celne i prezydenci miast.

? W systemie Ognivo organ prowadzący postępowanie egzekucyjne będzie mógł nie tylko szybciej zidentyfikować rachunek dłużnika, ale ? dzięki nowej usłudze ? także dokonać zajęcia środków na jego koncie. Dzięki temu komunikacja on-line zastąpi korespondencję dotychczas prowadzoną w standardowej postaci papierowej ? mówi Michał Szymański, wiceprezes Zarządu KIR.

Korzystanie z systemu Ognivo pozwala na zautomatyzowanie części procesu udzielania odpowiedzi przez bank, co przyspieszy obsługę m.in. zapytań komorników sądowych
o rachunki bankowe dłużników, jak również realizację zajęć komorniczych. Rezultatem wprowadzonej zmiany będzie także zmniejszenie pracochłonności i optymalizacja kosztów tego procesu.

Prowadzony przez KIR system teleinformatyczny, służący do obsługi zajęć wierzytelności
z rachunku bankowego, umożliwia wymianę korespondencji między uprawnionymi podmiotami ? analogicznie jak jest to realizowane przez Pocztę Polską w przypadku korespondencji papierowej. Za bezpieczeństwo procesu odpowiada KIR, instytucja będą częścią infrastruktury polskiego sektora bankowego, która pełni kluczową rolę w obszarze rozliczeń międzybankowych. KIR nie ma dostępu do treści przesyłanych pism ? to uprawnienie ograniczone jest wyłącznie do nadawcy i odbiorcy zapytań w systemie Ognivo.

Ognivo to unikalne na polskim rynku rozwiązanie, które od prawie 10 lat umożliwia bezpieczną i szybką komunikację między bankami oraz pomiędzy bankami a innymi uprawnionymi podmiotami. Aplikacja, zbudowana z modułów o różnych funkcjach, powstała jako narzędzie
do elektronicznej wymiany informacji o rozliczeniach międzybankowych i obsługi reklamacji związanych z rozliczeniami. Za pośrednictwem Ognivo z bankami komunikują się banki, ZUS, Poczta Polska, administracyjne organy egzekucyjne (w tym w szczególności urzędy skarbowe, izby celne), komornicy sądowi, prokuratura.