Bezpiecznie w chmury. Jak duży biznes wprowadza cloud computing?

Chmura to nie jest rewolucja. To "tylko" kolejny etap rozwoju branży IT, nieunikniony i postępujący szybko - przekonywali eksperci na konferencji "Cloud computing. Mity, fakty, perspektywy", zorganizowanej w środę w Warszawie przez IDC i IBM.

Jak wynika z szeroko zakrojonych badań ankietowych prowadzonych wśród przedstawicieli biznesu, w czasie kryzysu zapewnienie efektywności przez wprowadzanie standardów w IT okazuje się ważniejsze niż kiedykolwiek. Rozwiązania oferowane przez chmury są odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Zdaniem Piotra Pietrzaka, Chief Technologist z IBM, tak jak rozwój Internetu w latach dziewięćdziesiątych stworzył całą nową branżę przemysłu, cloud computing ma szansę radykalnie zmienić całe sektory e-biznesu , a być może - zaowocuje pomysłami na miarę narodzin nowych sektorów.

Będą to jednak zmiany ewolucyjne, nie należy oczekiwać przełomu i dramatycznych wydarzeń. Równocześnie jednak widać, że biznes jest gotowy na stopniowe wprowadzanie rozwiązań z zakresu cloud computing i w pewnym zakresie już to robi. Polskie firmy nie odstają pod tym względem od zagranicznej konkurencji.

Bezpieczeństwo i ograniczenia prawne

Poważną barierą rozwoju chmur jest szereg prawnych regulacji, które poważnie utrudniają np. przetwarzanie danych osobowych. Uczestnicy konferencji podkreślali, że regulacje unijne, a także - polskie przepisy - powinny ulec zmianie , ale nie należy się tego spodziewać w najbliższym czasie. Duża forma, lub np. organ administracji samorządowej, który chciałby korzystać z rozwiązań cloud computing, nie jest jednak skazany na łamanie przypisów. Poza chmurami publicznymi i wystandaryzowanymi, mamy również chmury zamknięte, w których informacje nie opuszczają firmy i łatwiej spełnić wszystkie wymogi regulatorów. Na rynku są również rozwiązania hybrydowe, które pozwalają chronić część przetwarzanych danych , bez wypuszczania ich na zewnętrzne serwery.

Nie czekając na nowe regulacje, budujmy rozwiązania hybrydowe. Budujmy je z głową, a potem będzie można dostosować je do zliberalizowanych przepisów - przekonywał Piotr Pietrzak.

Tym bardziej, że organizacja sama też nie chce nagle stracić kontroli nad przepływem wielu informacji - szczególnie tych poufnych.

Jak wynika z badań i wypowiedzi uczestników, właśnie kwestie bezpieczeństwa są dla biznesu jeszcze poważniejszym argumentem przeciwko inwestowaniu w cloud computing. Tymczasem paradoksalnie, wprowadzenie rozwiązań chmurowych może oznaczać dla dużej firmy poprawę bezpieczeństwa informatycznego . Dostawca jest zazwyczaj lepszym od klienta specjalistą w walce ze spamem, wykrywaniu wirusów i malware, systemów śledzących ewentualny wyciek informacji i przypadki szpiegostwa przemysłowego, a w dziedzinie bezpieczeństwa ma większe doświadczenie i - z definicji - większe możliwości.

Ponadto, w ramach rozwiązań chmurowych dostępne są usługi stanowiące dodatkowe zabezpieczenie sieci firmy, a wprowadzenie nowych rozwiązań wiąże się zwykle ze szkoleniem ludzi i uczulaniem ich na zagrożenia. W bezpieczeństwie internetowym najsłabszym ogniwem jest zawsze człowiek, który często z budynku firmy może wynieść dane łatwiej, niż z publicznej chmury, zabezpieczonej odpowiednimi procedurami dostępu i szyfrowanej.

Oczywiście chmura publiczna oznacza dla szefostwa firmy dyskomfort , bo trwale pozbawia ich pewnego stopnia kontroli nad obiegiem danych, stąd rozwiązania hybrydowe i czysto prywatne, które ten problem redukują.

Dlaczego chmury?

Skalowalność rozwiązań chmurowych, rozliczanie się z dostawcą na podstawie faktycznie zużywanych zasobów, to dla wielu firm bardzo istotny atut. Inwestycje we własne rozwiązania często oznaczają wyraźnie wyższe koszty, które w dodatku wraz z rozwojem firmy rosną znacznie szybciej niż koszt chmury.

Jadnak zdaniem wypowiadających się ekspertów, to nie oszczędności są głównym powodem wprowadzania rozwiązań cloud computing w biznesie. Kluczowe jest skrócenie czasu wprowadzania nowych produktów na rynek , a chmura - wspierająca chociażby komunikację rozsianych działów, partnerów i współpracowników - pomaga szybko reagować na nowe wyzwania.

Nawet jeśli obieg wrażliwych informacji w firmach będzie chmury omijał, branża IT chętnie  też zainwestuje w chmurowe środowiska, w ramach których z ofertą firmy styka się klient. W przeciwieństwie do firm i instytucji publicznych, większość konsumentów już intensywnie korzysta z chmur.

Chyba wszyscy na tej sali mają konto pocztowe w domenie "na literę g", albo profil w pewnym znanym serwisie społecznościowym - dodał Pietrzak.

Jak wynika z szeroko zakrojonych bada ń ankietowych prowadzonych wśr ó d przedstawicieli biznesu, w czasie kryzysu zapewnienie efektywności przez wprowadzanie standard ó w w IT okazuje się ważniejsze niż kiedykolwiek. Rozwiązania oferowane przez chmury są odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Zdaniem Piotra Pietrzaka, Chief Technologist z IBM, tak jak rozw ó j Internetu w latach dziewięćdziesiątych stworzył całą nową branżę przemysłu, cloud computing ma szansę radykalnie zmienić całe sektory e-biznesu, a być może - zaowocuje pomysłami na miarę narodzin nowych sektor ó w.

Będą to jednak zmiany ewolucyjne, nie należy oczekiwać przełomu i dramatycznych wydarze ń . R ó wnocześnie jednak widać, że biznes jest gotowy na stopniowe wprowadzanie rozwiąza ń z zakresu cloud computing i w pewnym zakresie już to robi. Polskie firmy nie odstają pod tym względem od zagranicznej konkurencji.

Bezpiecze ń stwo i ograniczenia prawne

Poważną barierą rozwoju chmur jest szereg prawnych regulacji, kt ó re poważnie utrudniają np. przetwarzanie danych osobowych. Uczestnicy konferencji podkreślali, że regulacje unijne, a także - polskie przepisy - powinny ulec zmianie, ale nie należy się tego spodziewać w najbliższym czasie. Duża forma, lub np. organ administracji samorządowej, kt ó ry chciałby korzystać z rozwiąza ń cloud computing, nie jest jednak skazany na łamanie przypis ó w. Poza chmurami publicznymi i wystandaryzowanymi, mamy r ó wnież chmury zamknięte, w kt ó rych informacje nie opuszczają firmy i łatwiej spełnić wszystkie wymogi regulator ó w. Na rynku są r ó wnież rozwiązania hybrydowe, kt ó re pozwalają chronić część przetwarzanych danych, bez wypuszczania ich na zewnętrzne serwery.

- Nie czekając na nowe regulacje, budujmy rozwiązania hybrydowe. Budujmy je z głową, a potem będzie można dostosować je do zliberalizowanych przepis ó w - przekonywał Piotr Pietrzak.

Tym bardziej, że organizacja sama też nie chce nagle stracić kontroli nad przepływem wielu informacji - szczeg ó lnie tych poufnych.

Jak wynika z bada ń i wypowiedzi uczestnik ó w, właśnie kwestie bezpiecze ń stwa są dla biznesu jeszcze poważniejszym argumentem przeciwko inwestowaniu w cloud computing. Tymczasem paradoksalnie, wprowadzenie rozwiąza ń chmurowych może oznaczać dla dużej firmy poprawę bezpiecze ń stwa informatycznego. Dostawca jest zazwyczaj lepszym od klienta specjalistą w walce ze spamem, wykrywaniu wirus ó w i malware, system ó w śledzących ewentualny wyciek informacji i przypadki szpiegostwa przemysłowego, a w dziedzinie bezpiecze ń stwa ma większe doświadczenie i - z definicji - większe możliwości.

Ponadto, w ramach rozwiąza ń chmurowych dostępne są usługi stanowiące dodatkowe zabezpieczenie sieci firmy, a wprowadzenie nowych rozwiąza ń wiąże się zwykle ze szkoleniem ludzi i uczulaniem ich na zagrożenia. W bezpiecze ń stwie internetowym najsłabszym ogniwem jest zawsze człowiek, kt ó ry często z budynku firmy może wynieść dane łatwiej, niż z publicznej chmury, zabezpieczonej odpowiednimi procedurami dostępu i szyfrowanej.

Oczywiście chmura publiczna oznacza dla szefostwa firmy dyskomfort, bo trwale pozbawia ich do pewnego stopnia kontroli nad obiegiem danych, stąd rozwiązania hybrydowe i czysto prywatne, kt ó re ten problem redukują.

Dlaczego chmury?

Skalowalność rozwiąza ń chmurowych, rozliczanie się z dostawcą na podstawie faktycznie zużywanych zasob ó w, to dla wielu firm bardzo istotny atut. Inwestycje we własne rozwiązania często oznaczają wyraźnie wyższe koszty, kt ó re w dodatku wraz z rozwojem firmy rosną znacznie szybciej niż koszt chmury.

Jadnak z daniem wypowiadających się ekspert ó w, to nie oszczędności są gł ó wnym powodem wprowadzania rozwiąza ń cloud computing w biznesie. Kluczowe jest skr ó cenie czasu wprowadzania nowych produkt ó w na rynek, a chmura - wspierająca chociażby komunikację rozsianych dział ó w, partner ó w i wsp ó łpracownik ó w - pomaga szybko reagować na nowe wyzwania.

Nawet jeśli obieg wrażliwych informacji w firmach będzie chmury omijał, branża IT chętnie też zainwestuje w chmurowe środowiska, w ramach kt ó rych z ofertą firmy styka się klient. W przeciwie ń stwie do firm i instytucji publicznych, większość konsument ó w już intensywnie korzysta z chmur. - Chyba wszyscy na tej sali mają konto pocztowe w domenie " na literę g " , albo profil w pewnym znanym serwisie społecznościowym - dodał Pietrzak.

Więcej o: