Szerokopasmowa Polska Wschodnia

10 operatorów telekomunikacyjnych przystąpiło do projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej". Jak powstanie samorządowa, regionalna infrastruktura szerokopasmowa, ci operatorzy będą mogli taniej zapewnić dostęp do szerokopasmowego internetu mieszkańcom, firmom i instytucjom z 5 województw Polski Wschodniej.

Wiceminister rozwoju regionalnego Władysław Ortyl, marszałkowie z 5 województw Polski Wschodniej (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego) oraz przedstawiciele 10 operatorów telekomunikacyjnych (Telekomunikacja Polska S.A., Netia S.A., Exatel, Telekomunikacja Kolejowa, GTS Energis, Multimedia Polska S.A., Nordisk Polska, Telekomunikacja Dialog, Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST, MNI Telecom Spółka z o.o.) podpisali porozumienia w sprawie współpracy w rozbudowie infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej".

Projekt ten jest jednym z kluczowych przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Jego całkowity koszt to 300 mln euro, z czego 255 mln będzie pochodziło ze środków europejskich, a 45 mln euro z budżetów województw Polski Wschodniej.

Projekt realizowany będzie na terenie 5 województw Polski Wschodniej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Jego celem jest zapewnienie do końca 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% gospodarstw domowych i 100 % instytucji publicznych i przedsiębiorców w Polsce Wschodniej. Zakłada on budowę infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące zasoby należące do różnych operatorów. Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej, takie jak: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, maszty, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych.

Efektem projektu będzie utworzenie regionalnych sieci szkieletowych. Sieć szerokopasmowa powstanie w zgodzie z zasadą neutralności technologicznej. Projekt a priori nie faworyzuje żadnej konkretnej technologii, jednak wstępna analiza wskazuje, że optymalnym rozwiązaniem technologicznym dla regionalnych sieci szkieletowych będzie okablowanie światłowodowe. Zakres inwestycji zostanie określony odrębnie dla każdego z powiatów Polski Wschodniej i będzie odpowiadał na realne potrzeby danego obszaru.

Infrastruktura wybudowana w ramach projektu będzie własnością poszczególnych województw Polski Wschodniej. Sieci powstałe w ramach projektu będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Polski Wschodniej. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie.

Kluczową sprawą będzie wybór operatorów infrastruktury w przetargach odrębnie dla każdego z pięciu województw. Ich zadaniem będzie zarządzanie wybudowaną infrastrukturą publiczną. Zajmą się m.in. utrzymaniem, konserwacją i naprawą infrastruktury, ale również jej udostępnianiem na przejrzystych i równych dla wszystkich zasadach podmiotom trzecim - operatorom sieci dostępowych i dostawcom usług szerokopasmowych.

Operatorzy infrastruktury nie mogą dostarczać usług klientom końcowym. Taki warunek przyjęła Telekomunikacja Polska w Małopolsce i tym samym zrezygnowała a priori z bycia operatorem infrastruktury na rzecz świadczenia usług. "W ten sposób poprawi się konkurencyjność rynku szerokopasmowego poprzez zapewnienie konkurencji na rynku hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostępu do infrastruktury pasywnej" - zakłada Anna Streżyńska. Ale prawdopodobnie Telekomunikacja Polska powierzy to zadanie jednej ze swoich spółek zależnych, której to ograniczenie nie będzie dotyczyć.

Sławomir Kosieliński