Duże wyzwania przed centrami danych

Wirtualizacja i konsolidacja serwerów - te dwie technologie są w stanie uratować centra danych przed totalnym chaosem. Raport, opracowany na zlecenie firmy Symantec, pokazuje, że szefowie centrów danych muszą sprostać skomplikowanym wyzwaniom, jak gwałtownie wzrastająca liczba umów dotyczących poziomu świadczonych usług (SLA), problemy związane z personelem oraz rosnące wydatki i rozwój centrów danych.

Sformalizowane oddziały

Wzrost środków budżetowych jest wolniejszy niż tempo rozwoju firm, a dodatkowo rygorystyczne umowy dotyczące usług świadczonych przez działy IT wymuszają stosowanie nowych narzędzi umożliwiających cięcie kosztów. Aż 65% badanych respondentów twierdzi, że w ich organizacji istnieją umowy dotyczące świadczonych usług, a 32%, że liczba tych umów gwałtownie wzrosła (85%, że wzrosła w ogóle). Ich realizacja w ciągu ostatnich dwóch lat staje się coraz trudniejsza - twierdzi 51% osób.

Znacznie zwiększony stopień trudności w wypełnianiu zobowiązań wynikających z umów dotyczących świadczonych usług może być spowodowany stałymi problemami centrów danych, takimi jak złożoność i heterogeniczność, a także ciągłym niedoborem wykwalifikowanej kadry. Zarówno analizy jakościowe, jak i ilościowe wskazują, że znalezienie kompetentnych pracowników ze znajomością zagadnień biznesowych stwarza większe problemy niż niedobory kadrowe spowodowane ograniczeniami budżetowymi.

Według wyników badań 52% respondentów twierdzi, że centrum danych w ich organizacji ma niedobory kadrowe. 69% respondentów szacuje rozwój centrum danych w swojej organizacji na 5% rocznie, a 11% wskazuje co najmniej 20-procentowy wzrost w skali roku. Natomiast

wzrost środków budżetowych w ciągu ostatnich dwóch lat wynosi zaledwie 7,1% na całym świecie, co pokazuje, że po uwzględnieniu korekty z tytułu średniej stopy inflacji (wynoszącej 3%), wzrost środków budżetowych przeznaczonych na działalność centrów danych w ciągu ostatnich pięciu lat był minimalny. Wyniki pokazują, że organizacje są zmuszone wydawać większą część swojego ograniczonego budżetu na utrzymanie działalności firmy zamiast na podnoszenie jej wartości.

Wirtualizacja i konsolidacja

Większość respondentów wskazuje na wirtualizację i konsolidację serwerów jako główne strategie ograniczania kosztów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z wynikami badań 90% respondentów rozważa przynajmniej wirtualizację serwerów, a aktualnie jest ona wdrażana przez 50% z nich. Podobne wyniki dotyczą konsolidacji serwerów (często związanej z wirtualizacją) - rozważa ją 91% ankietowanych, a jest już wdrażana przez 58% z nich. Dodatkowo 75% rozważa wirtualizację pamięci masowych.

Jako czynniki ograniczające realne zastosowanie wirtualizacji serwerów respondenci wskazują, że narzędzia do wirtualizacji nie spełniają ich wymagań w zakresie przenoszenia serwerów o kluczowym znaczeniu dla działania firmy (38% badanych). Systemy te nie umożliwiają wdrożenie systemu wysokiej dostępności oraz narzędzi do odtwarzania systemu po awarii dla serwerów wirtualnych. Oprócz tego 31% uważa, iż rozwiązania serwerów wirtualnych są wciąż zbyt nowe i niedojrzałe, aby umożliwiać niezawodne przeniesienie najważniejszych serwerów do produkcji.

Mało nas...

Problemy związane z rekrutacją kadr w centrach danych mają różnoraki charakter i są powszechnie zgłaszane przez wszystkich respondentów na całym świecie. Zgodnie z wynikami badań:

- 86% respondentów wskazuje trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników;

- 78% ankietowanych jako przyczynę problemów z personelem określa zbyt wysoki stopień złożoności w zarządzaniu centrami danych;

- 60% menedżerów uważa, że kwalifikacje pracowników są zbyt wąskie;

- 57% z nich stwierdza, że umiejętności personelu nie odpowiadają ich bieżącym potrzebom.

Komentarze grup fokusowych sugerują, że problemy dotyczące kwalifikacji personelu mogą być związane z zapotrzebowaniem na pracowników z lepszą znajomością zagadnień biznesowych i wpływu technologii informatycznych na te zagadnienia. Według części respondentów, zwłaszcza spoza Stanów Zjednoczonych, realnym rozwiązaniem tego problemu może być zlecanie usług firmom zewnętrznym, ponieważ umożliwia to organizacjom skoncentrowanie się na przedsięwzięciach strategicznych.

Krzysztof Jakubik