Kara 33 mln zł dla Telekomunikacji Polskiej prawomocna

9 kwietnia br. Sąd Apelacyjny oddalił odwołanie Telekomunikacji Polskiej od decyzji Prezesa UKE nakładającej na TP karę pieniężną w wysokości 33 mln zł za niewykonywanie decyzji regulatora zmieniającej projekt "oferty ramowej TP".

"Oferta ramowa TP" określa ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień w zakresie dostępu pełnego i współdzielonego. 17 sierpnia 2007 Prezes UKE nałożył na Telekomunikację Polską karę pieniężną w wysokości 33 mln zł za niewykonywanie decyzji Prezesa UKE z dnia 5 października 2006 r. zmieniającej projekt "oferty ramowej TP".

 

Telekomunikacja Polska złożyła odwołanie od decyzji Prezesa UKE. 8 czerwca 2009 roku Sąd Okręgowy SOKiK zmienił zaskarżoną przez TP decyzję, wpisując jedynie inną podstawę prawną tej decyzji, a pozostałą część odwołania TP oddalił.

 

Zarówno TP, jak i Prezes UKE, złożyli apelację od tego wyroku. 9 kwietnia 2010 roku Sąd Apelacyjny zmienił wyrok SOKiK w ten sposób, że oddalił w całości odwołanie TP i oddalił apelację TP, natomiast uwzględnił w całości apelację Prezesa UKE dotyczącą zmiany podstawy prawnej wyroku, dokonanej przez SOKiK.

 

Po rozpoznaniu sprawy Sąd Apelacyjny podkreślił, że niezasadny jest zarzut TP dotyczący naruszenia przez Prezesa UKE art. 10 ust. 2 i 3 Dyrektywy o zezwoleniach. W ocenie Sądu możliwe jest ukaranie podmiotu bez wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszeń.

 

Ponadto zdaniem Sądu powoływanie się przez Telekomunikację Polską na to, iż czyn przez nią popełniony nie podlegał karze na dzień wydania decyzji, jest nieprawidłowe. Sąd stwierdził, że fakt, iż obecnie czyn odpowiada normie z art. 209 ust. 1 pkt 31 Pt, który to przepis nie obowiązywał w dniu wydania skarżonej decyzji, nie oznacza, że na dzień wydania decyzji nie podlegał karze.

 

Wyrok jest prawomocny. (Sygn. akt VI ACa 1195/09)

 

Szczegóły na stronach UKE .

 

Więcej na ten temat w oryginalnym artykule:

 

Kara 33 mln zł dla Telekomunikacji Polskiej prawomocna

 

Warto przeczytać też: