Rejestracja spółki z o.o. przez internet w 2012?

Krajowa Izba Gospodarcza w pełni popiera wprowadzenie możliwości utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z o.o. (art. 151 § 1). Jest to kolejny krok, po obniżeniu w 2009 r. z 50 tys. do 5 tys. minimalnego kapitału zakładowego, który ułatwi rozpoczęcie działalności gospodarczej z wykorzystaniem tej formy prawnej.

W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej projekt autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości nowelizacji ustawy Kodeks Spółek Handlowych wprowadzający możliwość założenia przez internet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością koreluje się z pracami Ministerstwa Gospodarki, dotyczącymi wprowadzenia internetowego systemu umożliwiającego rejestrację działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.

 

>> Czytaj też:  Weryfikacja danych pojazdu przez internet już możliwa

Za niezwykle ważne i celowe w projekcie nowelizacji należy uznać dopuszczenie, aby wniosek o zarejestrowania spółki z o.o. składany drogą elektroniczną nie był opatrzony certyfikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 78 § 2 Kodeksu cywilnego oraz art. 5 ust. 1 ustawy o podpisie elektronicznym (art. 157 § 3).

 

Jak wynika z doświadczeń innych krajów, które wdrożyły taki sposób rejestracji, korzysta z niego blisko 70% spółek z o.o. Za gwarantujące w tym wypadku bezpieczeństwo obrotu należy uznać zachowanie formy pisemnej umowy pod rygorem nieważności.

 

Za rewolucyjne z punktu widzenia doktryny prawa handlowego i bezpieczeństwa obrotu należy uznać propozycję, która dopuszcza wniesienie wkładu pieniężnego po wpisie spółki do rejestru, ale nie później niż w terminie 7 dni od wpisu do rejestru (art. 158 § 1). Biorąc pod uwagę fakt, że obecny poziom 5 tys. zł minimalnego kapitału zakładowego nie spełnia efektywnie funkcji gwarancyjnej , to jednak Krajowa Izba Gospodarcza za kontrowersyjne uznaje umożliwienie funkcjonowania spółki z o.o. bez konieczności jego wcześniejszego opłacenia.

 

Z uwagi na poprawność i przejrzystość procesu legislacyjnego konieczne jest przedstawienie projektów aktów wykonawczych do procedowanego projektu nowelizacji ustawy. W przesłanym do konsultacji projekcie nowelizacji nie ma projektu rozporządzenia określającego kluczowy dla całej zmiany wzorzec umowy spółki z o.o. To w znacznej mierze od zapisów tego wzorca zleżeć będzie popularność tej innowacyjnej formy rejestracji spółki z .o.o.

 

>> Czytaj też:  Możesz zostać dawcą szpiku przez internet

Krajowa Izba Gospodarcza wyraża nadzieję, że nowe rozwiązania zaczną obowiązywać, zgodnie z propozycją przedstawioną w projekcie nowelizacji - tj. od 1 stycznia 2012 r. Należy podkreślić, że zagwarantowanie tego terminu jest możliwe tylko w przypadku uchwalenia nowelizacji jeszcze w bieżącym roku i zagwarantowania w budżecie roku 2011 i 2012 odpowiednich środków na przygotowanie odpowiedniego systemu informatycznego. Jak pokazują doświadczenia dotyczące wprowadzenia internetowej rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, termin 1 stycznia 2012 r. jest bardzo ambitny.

 

Więcej na ten temat w oryginalnym artykule:

 

Rejestracja spółki z o.o. przez internet w 2012?

 

Warto przeczytać też: